Skattetillägg på 493 mkr undanröjt av Länsrätten

2007-12-21

Bakgrunden till tvisten är att Klövern i slutet av 2003 begärde att 2003 års taxering skulle omprövas, varvid Klövern begärde avdrag för ytterligare fem miljarder kronor. Avdraget avser en förlust bolaget gjorde under den tid det var ett IT-bolag.
 
Skatteverket ansåg att Klövern inte hade rätt till avdraget och övervägde även att påföra skattetillägg om 493 mkr. Med anledning av detta drog Klövern tillbaka sitt yrkande om avdrag. Trots att det inte längre fanns något avdragsyrkande att ta ställning till, påförde Skatteverket skattetillägget om 493 mkr.
 
Länsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten.
 
”Det är fantastiskt roligt att länsrätten har kommit till denna slutsats. Domen visar att vi har haft fog för vår uppfattning att Skatteverket inte kan göra på det sätt de har gjort. Nu återstår att få igenom avdraget om 5 miljarder kronor”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Klövern har även lämnat in en förnyad begäran om omprövning av avdragsyrkandet om 5 miljarder kronor. Skatteverket har inte godtagit detta avdrag. Skattetillägg har dock inte påförts. Avdragsfrågan ligger för närvarande för avgörande i länsrätten. Denna process är skild från den nu avgjorda frågan. Det av Skatteverket påförda skattetillägget om 493 mkr har inte betalats och inte heller kostnadsförts, utan har redovisats som en ansvarsförbindelse.
 
”Vi ansåg att Skatteverket saknade grund för att påföra Klövern skattetillägg. Det är mycket glädjande att länsrätten delar denna uppfattning”, säger Klöverns skatterådgivare Börje Leidhammar, Wistrand advokatbyrå samt Thomas Andersson, Deloitte.
 
Nyköping, 21 december 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 337 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se