Obligationer och certifikat

Under 2021 gick Klövern samman med Corem Property Group. Under namnet Corem fortsätter vi att äga, utveckla och förvalta fastigheter för framtiden – med oförändrat fokus på att finnas nära dig som kund.

Vid bolagsstämma den 27 april 2022 fattades även beslut om att namnändra Klövern AB till Corem Kelly AB.

Utestående obligationer och certifikat påverkas ej av namnändringen.

 

Obligationer och certifikat utgör ett komplement till bankfinansiering och används för att optimera kapitalstrukturen.

I tabellen visas Corem Kelly AB:s (tidigare namn Klövern AB) utestående obligationer per 2024-06-30.

Obligationsöversikt

ISIN-kod Typ                       Emissions-
tidpunkt
Förfall        Fast/rörlig ränta Volym, mkr Emissions-
spread över 3m Stibor, %
SE0013104361 Grön Icke-säkerställd MTN 202 Feb-21 Feb-25 Rörlig 2 248 3,25
SE0013360104 Icke-säkerställd MTN 204 Mar-21 Sep-25 Rörlig 200 3,50

Prospekt för obligationerna SE0013104361 och SE0013360104 finns nedan under rubriken Icke säkerställt MTN-program.

 

Tidigare emissioner

 

Säkerställt MTN-program

Klövern AB (publ) har upprättat ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, vilket är säkerställt med en pool av fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning.

 

Icke säkerställt MTN-program

Klövern AB (publ) har upprättat ett icke säkerställt s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor. Nykredit Bank A/S tillträdde den 14 januari 2021 som nytt emissionsinstitut under MTN-programmet. Nuvarande emissionsinstitut under MTN-programmet är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Nykredit Bank A/S och Swedbank AB (publ).

 

Green Bond Framework

 

Hybridobligation

Klövern AB (publ) har emitterat hybridobligationslån om totalt 1 300 mkr inom ett rambelopp om 1 500 mkr. Obligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter fram till första inlösendagen då den höjs i enlighet med obligationsvillkoren. Klövern har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna den 21 juni 2023 och varje räntebetalningsdag därefter.

 

Institutionell finansiering

Nordiska institutionella investerare har via icke noterade säkerställda obligationer möjliggjort bilateral finansiering i USD. Instrumenten löper med en bestämd marginal över en rörlig ränta.