Årsstämma 2012

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 17 april 2012 fattades bl a följande beslut:

 

Vinstutdelning

För räkenskapsåret 2011 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 1,25 kr per stamaktie och 10,00 kr per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra betalningar om vardera 2,50 kronor.

Avstämningsdag för utdelning på stamaktier fastställdes till 20 april 2012. Avstämningsdagar för preferensaktien fastställdes till 29 juni 2012, 28 september 2012, 28 december 2012 samt 28 mars 2013.

 

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Svensson, Rutger Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson, Eva Landén och Anna-Greta Lundh. Gustaf Hermelin och Erik Paulsson hade avböjt omval. Fredrik Svensson omvaldes som styrelsens ordförande. Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsen, med undantag för att styrelsen minskats med två ledamöter, och att styrelsens arvode därmed ska uppgå till totalt 700 000 kronor, varav 280 000 kronor till styrelseordföranden och 140 000 kronor till respektive styrelseledamot. Till VD i Klövern utgår inget styrelsearvode.

Protokoll årsstämma 2012.pdf