Extra bolagsstämma 14 sep 2012

Vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) den 14 september 2012 fattades bl a följande beslut:

 

Beslut om nyemission av preferensaktier

Stämman beslutade om nyemission av högst 1 044 975 preferensaktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, tillkomma Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag och Catella Select.

 

Beslut om vinstutdelning

Stämman beslutade om vinstutdelning innebärande att (i) samtliga nyemitterade preferensaktier som registrerats efter årsstämman den 17 april 2012, (ii) som beslutats av denna stämma samt (iii) samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska ge rätt till utdelning från den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,50 kronor med närmast följande avstämningsdag.

Protokoll extra bolagsstämma 2012-09-14.pdf