Omvandling av aktier

Genom beslut av extra bolagsstämma i Klövern AB den 22 oktober 2014 infördes i bolagsordningen ett omvandlingsförbehåll avseende frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B.

Under januari och juli månad varje år, med början i januari 2015, har ägare till stamaktier av serie A rätt att hos styrelsen begära att aktien omvandlas till stamaktie av serie B. Omvandlingen är verkställd när registrering skett i aktiebolagsregistret och stamaktierna av serie B antecknats i avstämningsregistret.

Mer information finns att läsa på anmälningssedeln som finns tillgänglig för utskrift här.

För de aktieägare som önskar omvandla sina aktier skickas anmälningssedeln in till:

Corem Kelly AB
c/o Swedbank AB
Emissioner
105 34  STOCKHOLM