Aktier

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (”Klövern”) i syfte att bolagen ska gå samman. Acceptperioden för att acceptera erbjudandet löpte ut den 18 augusti 2021 och har inte förlängts. Corem har påkallat inlösen av samtliga återstående aktier i Klövern och Klöverns aktier har avnoterats från Nasdaq Stockholm. Bolagsverket har förordnat advokaten Magnus Ramberg till god man för att bevaka frånvarande minoritetsaktieägares rätt i samband med inlösen av aktierna. Minoritetsaktieägare i Klövern som inte önskar delta i processen kommer att företrädas av den gode mannen och behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla betalt för sina aktier. En skiljenämnd har tillsatts. Corem har utsett advokaten Sverker Bonde till skiljedomare och den gode mannen har utsett advokaten Magnus Nedström till skiljedomare, dessa två har gemensamt utsett Johan Danelius till tredje skiljedomare och tillika ordförande i skiljenämnden.

För frågor om inlösenprocessen, vänligen kontakta Corems ombud advokaten Madeleine Sifvert, madeleine.sifvert@walthon.se. Begäran om handlingar eller upplysningar i ärendet bör ställas av gode mannen, advokaten Magnus Ramberg, eller biträdande juristen Viktor Wihlstrand som biträder gode mannen, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1214, 251 12 Helsingborg, telefon +46 42 17 53 00, e-post magnus.ramberg@lindahl.se resp. viktor.wihlstrand@lindahl.se. För andra frågor, vänligen kontakta bolagsjuristen Fred Berggren, fred.berggren@corem.se.

Uppköpserbjudande från Corem