Corem Property Group (publ)

Den 1 juli 2021 påkallade Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) inlösen av samtliga utestående aktier i Corem Kelly AB (tidigare Klövern AB) (”Kelly”) som inte ägdes av Corem eller Kelly. För att bevaka minoritetsaktieägares rätt i samband med inlösenprocessen utsågs god man. En skiljenämnd tillsattes därefter. Inlösenprocessen av återstående aktier i Kelly är nu avslutad och skiljedom meddelades den 7 juni 2022. Skiljedomen har vunnit laga kraft.

Styrelsen för Corem har, i enlighet med slutlig skiljedom, fattat beslut om att överföra minoritetsaktieägarnas utestående aktier i Kelly till Corem och utbetala det av skiljenämnden fastställda lösenbeloppet, jämte ränta, om:

  • 18,20 kr och 0,51 kr ränta för varje utestående stamaktie i serie A,
  • 18,42 kr och 0,51 kr ränta för varje utestående stamaktie i serie B,
  • 325,72 kr och 9,06 kr ränta för varje utestående preferensaktie

Det totala antalet aktier som omfattas uppgår till 13 163 184, varav 1 429 603 stamaktier i serie A, 11 078 298 stamaktier i serie B och 655 283 preferensaktier, innebärandes att ett totalt lösenbelopp om cirka 456 miljoner kronor kommer att betalas ut.

Överföringen av minoritetsaktieägarnas aktier och utbetalning till minoritetsaktieägarna skedde den 6 september 2022 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.