Årsstämma 2015

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 23 april 2015 fattades bland annat följande beslut.

 

Vinstutdelning

För räkenskapsåret 2014 beslutades om utdelning om 0,30 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Avstämningsdag för utdelning på stamaktien fastställdes till den 27 april 2015. Avstämningsdagar för preferensaktien fastställdes till 30 juni 2015, 30 september 2015, 30 december 2015 samt 31 mars 2016.

 

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Svensson, Rutger Arnhult,
Ann-Cathrin Bengtson, Pia Gideon och Eva Landén. Fredrik Svensson omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att höja styrelsens arvode från totalt 700 000 kronor till totalt 715 000 kronor, varav 280 000 kronor oförändrat ska utgöra arvode för styrelseordföranden och 145 000 kronor ska utgöra arvode för respektive styrelseledamot. Arvodet till respektive ledamot innebär en ökning med 5 000 kronor. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB till bolagets revisor med Fredrik Hävrén som huvudansvarig revisor. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

 

Ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören gäller att ingen rörlig ersättning kan utgå och för övriga ledande befattningshavare med maximalt tre månatliga grundlöner per år. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns skäl för det.

 

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Ändring av bolagsordningen avseende styrelsens säte

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens punkt 2 avseende säte med innebörd att bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm, i stället för i Nyköping.

 

Ändring av bolagsordningen avseende villkor för preferensaktie; inlösenkurs och belopp att erhålla vid bolagets upplösning

Stämman beslutade att ändra tredje stycket i punkt 5.4 (Inlösen) i bolagsordningen till:

”Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 500 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.”

Stämman beslutade även att ändra punkt 5.5 (Bolagets upplösning) i bolagsordningen till:

”Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 400 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.”

 

Förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsens förslag till bemyndigandet syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2015, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2015, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2015.

Protokoll årsstämma 2015.pdf