Årsstämma 2013

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 17 april 2013 fattades bl a följande beslut.

 

Vinstutdelning

För räkenskapsåret 2012 beslutades om utdelning om 1,50 kronor (1,25) per stamaktie och totalt tio (10,00) kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt tio (10,00) kronor ska fördelas på fyra kvartalsutbetalningar om vardera 2,50 kronor.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktien fastställdes till den 22 april 2013. Avstämningsdagar för preferensaktien fastställdes till 28 juni 2013, 30 september 2013, 30 december 2013 samt 31 mars 2014.

 

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Svensson, Rutger Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson och Eva Landén. Anna-Greta Lundh hade avböjt omval. Till ny ledamot invaldes Pia Gideon. Fredrik Svensson omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att inte ändra styrelsens arvoden från föregående år, och att styrelsens arvoden därmed ska uppgå till totalt 700 000 kronor, varav 280 000 kronor ska utgöra arvode för styrelseordföranden och 140 000 kronor ska utgöra arvode för respektive styrelseledamot. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Protokoll årsstämma 2013.pdf