Extra bolagsstämma 13 november 2020

Vid en extra bolagsstämma den 13 november 2020 fattades följande beslut.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktierserie A och B

Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut från den 6 oktober 2020 om nyemission av stamaktier av serie A och serie B med företrädesrätt för stamaktieägarna. Nyemissionen ska avse en emissionslikvid om cirka 2 miljarder kronor, före emissionskostnader. Syftet är att använda emissionslikviden för att fortsatt verkställa bolagets strategi genom att ge bolaget utrymme för fortsatt värdeskapande genom selektiva förvärv till den svenska eller utländska fastighetsportföljen samt projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder. Därutöver kommer emissionslikviden ge bolaget en stärkt balansräkning, lägre belåningsgrad och ökad finansiell flexibilitet.

Protokoll extra bolagsstämma 2020-11-13