Extra bolagsstämma
9 juli 2021

Extra bolagsstämma 9 juli 2021

Vid en extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) den 9 juli 2021 fattades följande beslut.

Styrelse

Den extra bolagsstämman beslutade att välja Patrik Essehorn, Fredrik Rapp, Christina Tillman, Katarina Klingspor och Magnus Uggla till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pia Gideon, Eva Landén, Ulf Ivarsson, Johanna Fagrell Köhler och Lars Höckenström hade samtliga ställt sina platser till förfogande och avgick som styrelseledamöter i samband med detta nyval. Patrik Essehorn valdes som styrelsens ordförande.

Samtliga valda styrelseledamöter är styrelseledamöter i Corem Property Group AB (publ).

Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade att nyvalda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor vardera, innebärande ett totalt arvode om 375 000 kronor. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Respektive avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman den 28 april 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Protokoll extra bolagsstämma 2021-07-09