Klöverns skattetillägg undanröjt av förvaltningsrätten

2012-03-14

Förvaltningsrätten i Stockholm undanröjer det skattetillägg om 493 mkr som tidigare påförts Klövern vid 2003 års taxering. Skatteverket har fram till den 13 maj 2012 möjlighet att överklaga förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.

Frågan om oriktig uppgift i det avdragsyrkande som lämnades in till Skatteverket 2003 har nu avgjorts i dom av förvaltningsrätten. Klövern har enligt förvaltningsrätten objektivt sett lämnat en oriktig uppgift, men rätten anser att det är uppenbart oskäligt att skattetillägget ska tas ut.

Klövern har sedan Skatteverkets beslut haft anstånd med betalningen av skattetillägget, som därför inte belastat Klöverns resultat- eller balansräkning. Förvaltningsrättens dom innebär att Skatteverkets beslut upphävs.

Klöverns ombud under processen har varit Börje Leidhammar vid Wistrands advokatbyrå och Thomas Andersson vid Deloittes revisionsbyrå.

Nyköping 14 mars 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 31 december 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2012.