Klöverns nyemission av preferensaktier fulltecknad – tillförs stort antal nya aktieägare

2012-10-01

Klövern offentliggjorde den 20 september 2012 att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 september 2012, att genomföra en nyemission av högst 3 700 000 preferensaktier till en teckningskurs om 136 kronor per preferensaktie, motsvarande en emissionslikvid om högst 503,2 mkr. Erbjudandet om att teckna preferensaktier riktades till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Intresset för teckning av preferensaktier i Klövern har varit stort både från allmänheten och från institutionella investerare och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Inom ramen för erbjudandet har cirka 7 000 privatpersoner och institutionella investerare tilldelats preferensaktier i Klövern, varav cirka 3 000 befintliga aktieägare och cirka 4 000 nya aktieägare.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet registrerade aktier i Klövern uppgå till 183 975 698, varav 166 544 360 stamaktier och 17 431 338 preferensaktier.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Law Firm Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Klövern i samband med nyemissionen.

Nyköping den 1 oktober 2012

Klövern AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- & IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klöverns aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2012.