Klövern AB (publ): Klövern utökar sitt innehav i Tobin Properties genom teckning av aktier i företrädesemission

2019-05-27

Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, (”Klövern”) har genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, org. nr 556473-1213, (”Dagon”) tecknat aktier i Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733-4379, (”Tobin Properties”) genom den företrädesemission om cirka 409 mkr som Tobin Properties har genomfört. Teckningsperioden för deltagande i företrädesemissionen löpte ut den 22 maj 2019. Dagon har garanterat företrädesemissionen upp till 100 procent. Idag den 27 maj 2019 offentliggjorde Tobin Properties utfallet i företrädesemissionen vilken visade att företrädesemissionen är fulltecknad, varav 77 912 412 stamaktier tecknades med stöd av teckningsrätter.

Dagons ägande i Tobin Properties uppgår innan registrering av företrädesemissionen till cirka 86,7 procent av kapitalet och cirka 88,5 procent av rösterna i Tobin Properties, fördelat på 36 311 225 stamaktier och 18 378 preferensaktier av serie A.

Dagon har genom företrädesemissionen tecknat 77 974 320 stamaktier i Tobin Properties för cirka 390 mkr, varav 74 063 169 stamaktier med stöd av teckningsrätter och 3 911 151 stamaktier utan stöd av teckningsrätter.

Dagons ägande i Tobin Properties uppgår efter registrering av företrädesemissionen till cirka 92,4 procent av kapitalet och cirka 93,0 procent av rösterna i Tobin Properties, fördelat på 114 285 545 stamaktier och 18 378 preferensaktier av serie A. Klövern avser att återkomma i frågan om tvångsinlösen.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 17:15 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga