Klövern AB (publ): Klövern emitterar ytterligare hybridobligationer om 500 mkr

2018-10-16

Klövern AB (publ) har emitterat ytterligare hybridobligationer om 500 mkr till en kurs om 100 procent av det nominella beloppet inom rambeloppet om 1 500 mkr för bolagets hybridobligationslån med ISIN-nr SE0011337898. 

Klövern har tidigare emitterat 800 mkr under hybridobligationslånet och därmed har totalt hybridobligationer om 1 300 mkr emitterats.

Hybridobligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter fram till första inlösendagen. Hybridobligationerna kan förtidsinlösas den 21 juni 2023 och varje räntebetalningsdag därefter.

De först emitterade hybridobligationerna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Klövern har även för avsikt att ansöka om notering av de efterföljande hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med hybridobligationsemissionen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.