Klövern AB (publ): Klövern emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 1 500 mkr och offentliggör resultat för återköpserbjudande avseende utestående Januari 2017-obligationer

2016-10-26

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (INKLUSIVE PUERTO RICO, AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKE ISLANDS OCH NORDMARIANERNA, VARJE STAT I USA SAMT COLUMBIADISTRIKTET) (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER (FRAMFÖRALLT, USA, STORBRITANNIEN, FRANKRIKE, BELGIEN OCH ITALIEN) KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.   

Den Nya Emissionen
Klövern AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 500 mkr inom ett rambelopp om 1 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter med slutligt förfall i november 2020 (den ”Nya Emissionen”).

Emissionslikviden kommer främst att användas till allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv och refinansiering av Klöverns utestående Januari 2017-obligation. Klövern kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Återköpserbjudandet
Vidare offentliggör Klövern idag det slutgiltiga resultatet av inbjudan till innehavare (”Innehavarna”) av den utestående obligationen om 1 150 mkr med rörlig ränta och förfall den 19 januari 2017 (ISIN: SE0004868453) (”Januari 2017-obligationen”) att sälja sina innehav av Januari 2017-obligationen mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet löpte ut kl.17.00 CET den 25 oktober 2016. Klövern informerar härmed Innehavarna att det sammanlagda kapitalbeloppet av Januari 2017-obligationen med giltiga återköpsinstruktioner uppgick till 720 mkr.

Den Nya Emissionen har framgångsrikt genomförts och därmed kommer Klövern att acceptera det fulla beloppet i samtliga giltiga återköpsinstruktioner i enlighet med Återköpserbjudandet. En återköpsinstruktion är endast giltig om Innehavaren har deltagit i den Nya Emissionen.

Återköpspriset för Januari 2017-obligationen med giltigt inkomna återköpsinstruktioner är ett fast kontantpris motsvarande 100,250 procent av det nominella beloppet. Klövern kommer också att betala upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den relevanta likviddagen.

Likviddag för Återköpserbjudandet är bestämd till 2 november 2016. Genomförandet av transaktioner i överensstämmelse med Återköpserbjudandet kommer att ske såsom transaktioner i andrahandsmarknaden via Dealer-arrangörerna. Alla Innehavare som deltar i Återköpserbjudandet skall omgående koordinera bokningen av transaktionen med sina lokala säljrepresentanter hos den förvalda Dealer-arrangören som angavs i återköpsinstruktionen.

Förtida Inlösen
Klövern kommer att påkalla förtida inlösen av de Januari 2017-obligationer som inte återköpts via Återköpserbjudandet beskrivet ovan. Ett separat meddelande om förtida inlösen kommer att skickas ut i enlighet med Obligationsvillkoren daterade 19 oktober 2012. Januari 2017-obligationer kommer i en förtida inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den relevanta förtida inlösendagen).  

Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare och Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen och joint Dealer-arrangörer i samband med Återköpserbjudandet. MAQS Advokatbyrå och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legala rådgivare.

Joint Bookrunners and Dealer-arrangörer:
Nordea Bank AB (publ)
Tel: +45 6161 2996
E-mail: Nordealiabilitymanagement@nordea.com

Swedbank AB (publ)
Tel: +46 8 700 90 22
E-mail: Syndicate@swedbank.se

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.
 
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan som information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 15:30 CET.