Klövern AB (publ): Delårsrapport januari – september 2013

2013-10-23

Intäkterna ökade med 15 procent till 1 630 mkr (1 423).

Driftöverskottet ökade med 10 procent till 1 033 mkr (935).

Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 476 mkr (426).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -96 mkr (176), på derivat till 345 mkr (-133) och på finansiella tillgångar till 71 mkr (-2).

Periodens resultat uppgick till 632 mkr (378), motsvarande 2,96 kr (1,79) per stamaktie.

Tillträde av elva fastigheter för 469 mkr och försäljning av elva fastigheter för 364 mkr.

Förvärv av 29,4 procent i fastighetsbolaget Tribona AB (publ). Tribona redovisas som intressebolag fr o m 7 juni 2013.

Klövern avser att konceptualisera sin verksamhet inom kontorshotell under ett eget varumärke: First Office.

VD:s kommentar

Fokus på kärnverksamheten
”Utmaningarna i den globala ekonomin är fortsatt stora. I likhet med andra kvartalet går den svenska konjunkturåterhämtningen fortsatt långsamt. De positiva signalerna kommer främst från tjänstesektorn där optimismen har stigit påtagligt under senare tid, vilket också är den sektor där merparten av jobben just nu skapas. Vi märker av en god efterfrågan på effektiva kontorslokaler, inte minst från nya tjänsteföretag.

Vi har fortsatt vårt fokuserade uthyrningsarbete under perioden. Ett exempel på det var att vi tecknade ett sexårigt hyresavtal med Länsstyrelsen avseende moderna kontorslokaler i Uppsala. Avtalet
omfattar ca 3 800 kvm och total hyra för avtalsperioden uppgår till nära 50 mkr. Detta innebar också startskottet för ombyggnationen av gamla Posthuset, granne med Uppsala resecentrum. Att få vara med och utveckla centrala delar av Uppsala är viktigt för Klövern.

I slutet på september meddelade vi också att vi tecknat ett sexårigt hyresavtal med Transportstyrelsen i Örebro. Totalt omfattar avtalet 17 000 kvm med en totalhyra på ca 150 mkr under avtalsperioden.

Idag kommer ca 20 procent av Klöverns kontraktsvärde från hyresgäster inom offentlig sektor. Det vore naturligtvis glädjande om vi fortsätter att öka den andelen.

Som ett led i ambitionen att lyfta våra omtyckta kontorshotell ytterligare en nivå avser vi att konceptualisera den verksamheten under ett eget varumärke: First Office. Genom att samtidigt tydliggöra den breda geografiska närvaron – vi har 50 kontorshotell i 17 städer – och addera nya tjänster räknar vi med att i ännu högre grad kunna attrahera hyresgäster.

Sammanfattningsvis återigen ett kvartal av konsolidering och fokus på kärnverksamheten.”

Nyköping, 23 oktober 2013


Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 23,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 september 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
23 oktober 2013.