Extra bolagsstämma beslutade om företrädesrättsemission

2000-01-10

Emissionskursen har bestämts med utgångspunkt från aktiens snittkurs under 10 börsdagar i slutet av december månad och innebär i förhållande till denna snittkurs en rabatt om ca 30 %. I förhållande till aktuell aktiekurs innebär detta en avsevärt högre rabatt, vilket beror på den mycket kraftiga kursut-veckling som såväl IHWY-aktien som andra aktier i Internetbolag har haft under december månad.

Stämman godkände också styrelsens beslut om apportemission av högst 549.986 aktier för genomfö-randet av förvärvet av Veritema AB, samt högst 91.803 aktier för genomförandet av förvärvet av rörel-sen i det danska bolaget ELK ApS.

Stämman beslutade även att godkänna två optionsprogram, för anställda inom koncernen.

Stämman bemyndigade slutligen styrelsen att emittera ytterligare högst 3.000.000 aktier i samband med genomförande av ytterligare förvärv av företag och rörelser.

– Dagens beslut möjliggör bland annat fortsatt expansion samt att vi kan ta ytterligare steg mot en posi-tion som Europas ledande leverantör av affärskritiska, integrerade lösningar för den nya nätekonomin, säger Information Highways koncernchef Göran Wågström.

Frågan om split 10:1 kommer att avhandlas vid extra bolagsstämma den 19 januari 2000.

För övrig information hänvisas till tidigare kallelser och pressmeddelanden.