Delårsrapport januari – september 2012

2012-10-23

 • Intäkterna ökade med 41 procent till 1 423 mkr (1 012)
 • Driftöverskottet ökade med 46 procent till 935 mkr (642)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 426 mkr (336)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 176 mkr (293), på derivat till -133 mkr
  (-176) och på finansiella tillgångar till -2 mkr (0)
 • Periodens resultat uppgick till 378 mkr (330), motsvarande 1,79 kr per stamaktie (2,05) och 6,85 kr per preferensaktie (-)
 • Eget kapital har ökat med 1 256 mkr till 5 996 mkr (4 740)
 • Klövern har under perioden förvärvat totalt 129 fastigheter, varav 124 vid förvärvet av Dagon, och avyttrat tre fastigheter
 • Klövern har under perioden förvärvat ca 9,3 miljoner aktier i Diös Fastigheter AB (publ), motsvarande 12,4 procent av totalt antal registrerade aktier i Diös.

Händelser efter periodens utgång

 • Klövern har i enlighet med beslut från extra bolagsstämma emitterat ytterligare preferensaktier om ca 650 mkr
 • Klövern har emitterat 650 mkr i ett icke-säkerställt obligationslån. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr
 • Sex fastigheter om 320 mkr har tillträtts och avtal tecknats om förvärv av ytterligare en fastighet om 490 mkr
 • Fem fastigheter om sammanlagt 300 mkr har frånträtts eller tecknats avtal om att säljas.

VD:s kommentar
Fokus på koncentration av fastighetsbeståndet
Tillväxten har fortsatt under tredje kvartalet och inledningen av fjärde med förvärv av nio fastigheter om totalt 1 450 mkr. Klövern har också avyttrat några färdigutvecklade fastigheter till ett bra pris och påbörjat renodlingen av fastighetsportföljen från Dagon. Under kvartal tre och inledningen av fjärde kvartalet har vi även arbetat intensivt med finansiering både i form av eget kapital samt lånat kapital.
Vi har en stark önskan om att koncentrera vårt fastighetsbestånd till expansiva städer med bra framtidsutsikter med en övertygelse om att ett koncentrerat bestånd skapar en effektivare förvaltning.

Fastighetsrörelsen utvecklas väl. Överskottsgraden steg till 66 procent under årets första nio månader jämfört med 63 procent samma period 2011. För jämförbart bestånd stiger intäkterna och sjunker fastighetskostnaderna.

Vi har valt att förstärka vår balansräkning och våra nyckeltal genom att använda både vår stamaktie och preferensaktie såväl vid förvärv av fastigheter som förvärv av aktier i Diös. Dessutom har vi genomfört en nyemission till allmänheten på 650 mkr. Vi har också efter periodens utgång emitterat ett icke-säkerställt obligationslån på 650 mkr i första hand för att ersätta en kort finansiering på 400 mkr som togs i samband med förvärvet av Dagon. Efter emissionen av preferensaktier i oktober, och allt annat lika, ökar den synliga soliditeten från 25 procent sista september till 28 procent idag.

Värdet på swapparna har dessvärre fortsatt att utvecklas i negativ riktning. Justerar man för det negativa värdet på swapparna samt merparten av den uppskjutna skatten på fastigheterna, som i praktiken aldrig kommer att betalas, uppgår soliditeten istället till 32 procent den sista september.
Vi kommer även framöver att fokusera på renodling av fastighetsbeståndet i syfte att effektivisera förvaltningen och frigöra kapital för investeringar på de orter som vi prioriterar”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Delårsrapporten finns tillgänglig på Klöverns webbsida, klovern.se.

Nyköping 23 oktober 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2012.