Antal aktier i Klövern den 27 februari 2015

2015-02-27

Efter att 316 026 stamaktier av serie A under februari månad omvandlats till stamaktier av serie B uppgår det totala antalet aktier i Klövern per 27 februari 2015 till 932 437 980, varav 81 871 406 stamaktier av serie A, 834 122 574 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier.

En stamaktie av serie A berättigar till en (1) röst medan en stamaktie av serie B, liksom en preferensaktie, berättigar till en tiondels (1/10) röst. Totalt antal utestående röster i bolaget efter omvandlingen uppgår till 166 928 063,4.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 30 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 december 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping.Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.

 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
27 februari 2015.