Viktig information

På grund av legala restriktioner är den här delen av Klöverns webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Du önskar få tillgång till webbsidor som inte är avsedda för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av innehållet på följande webbsidor är föremål för legala restriktioner, eller där erbjudande eller försäljning av aktier eller andra värdepapper utgivna av Klövern inte är tillåten. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar”, godkänner du villkoren nedan. Du måste läsa följande innan du fortsätter och ombeds att läsa meddelandet nedan noggrant (gäller för samtliga personer som går in på den här webbsidan) innan du tar del av eller på annat sätt använder informationen på följande sidor. Genom att bereda dig tillträde till följande webbsida, accepterar du följande villkor.

Offentliggörande eller distribution av informationen på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och alla personer som bereder sig tillträde till dessa webbsidor bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Informationen på följande sidor riktar sig inte till personer som vistas i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av aktier eller andra värdepapper utgivna av Klövern inte är tillåten. Informationen på följande sidor får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Klövern för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Inga värdepapper utgivna av Klövern kommer att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Klövern och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För att ta del av informationen på följande sidor, måste du bekräfta att du inte befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner samt att du har läst, förstått och godkänner villkoren ovan. Detta kan du göra genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan. Om du befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion som har sådana legala restriktioner måste du klicka ”Nej, jag accepterar inte.”

Ja, jag accepterar Nej, jag accepterar inte