Ett starkt första kvartal

Klövern redovisar ett starkt resultat för 2019 års första kvartal. Förvärv, hög nettoinflyttning, stigande hyresnivåer och fortsatt positiva värdeförändringar på fastigheter har bidragit till den goda resultatutvecklingen. Vi har fortsatt att genomföra vår strategi med renodling och koncentration.

FORTSATT STARK RESULTATUTVECKLING
Intäkterna ökade till 896 mkr under årets första kvartal och till 3 374 mkr under de senaste 12 månaderna. Förvaltningsresul-tatet förbättrades till 362 mkr och överskottsgraden uppgick till 67 procent. Positiva värdeförändringar på fastigheter upp-gående till 544 mkr bidrog till att resultatet före skatt uppgick till 848 mkr. Nettoinflyttningen uppgick till 47 mkr, att jäm-föra 89 mkr under helåret 2018. De två största inflyttningarna under kvartalet var i Åby Arena i Göteborg, där Åbymässan har flyttat in på cirka 15 000 kvm och Åby Hotel öppnat ett nytt hotell på cirka 8 000 kvm.

BRA HYRESMARKNAD
Trots en lång period av stark hyrestillväxt, inte minst i Stock-holmsregionen, har hyresutvecklingen varit god även under årets första kvartal. På många håll, i såväl Stockholm som i andra storstadstadsområden samt i Klöverns regionstäder, råder en låg vakansgrad vad gäller moderna kontorslokaler. Trenden med allt högre hyresnivåer kompenseras delvis av att många hyresgäster finner sätt att minska sina ytor genom att övergå till mer flexibla arbetssätt, men nettoeffekten är positiv vilket avspeglas i den goda utvecklingen av intäkterna.

KÖPENHAMN FULLT UTHYRT
Fastighetsbeståndet i Köpenhamn, som utgör 7 procent av Klöverns totala portfölj, utvecklas väl. Inklusive de två ytterli-gare hyresavtal som tecknades i kvartalsskiftet mars/april, uppgår den ekonomiska uthyrningsgraden i Klöverns sju fast-igheter i Köpenhamn till drygt 99,9 procent. I New York fort-skrider projektet på 1245 Broadway helt enligt plan. Det första spadtaget på parkeringen togs i januari och nu pågår markar-beten i form av utgrävning och grundläggning. Den toppmo-derna kontorsbyggnaden planeras att bli 22 våningar hög med en projektyta om nästan 17 000 kvm. Det är en tydlig strategi från Klöverns sida att med investeringar utomlands minska den geografiska risk som en 100 -procentig fokusering på Sverige innebär. Vi är fortsatt öppna för ytterligare förvärv av kontors-fastigheter i framförallt Köpenhamn och New York.

PROJEKTUTVECKLING SKAPAR VÄRDE
Projektutveckling är en viktig del av Klöverns affärsmodell. Vi fokuserar på att hela tiden sondera fram lönsamma projekt utifrån den existerande fastighetsportföljen. Resultatmässigt, i form av värdeökningar på fastigheter, bidrog projektverk-samheten – inklusive utveckling av byggrätter – med 122 mkr under det första kvartalet 2019, eller med 953 mkr under de senaste 12 månaderna. De största pågående projekten är 1245 Broadway i New York och det snart färdigställda Åby Arena i Göteborg.
På bostadssidan har vi inom Klövern Living agerat med fortsatt försiktighet genom att fokusera på att driva detaljplaner och utveckla den framtida projektportföljen medan planerade produktionsstarter skjutits på framtiden. Klövern har dock genom sitt ägande i Tobin Properties en pågående projektut-veckling även inom bostäder. Dessa projekt kommer att färdig-ställas med hög kvalitet.

FÖRVÄRV I STOCKHOLM
Årets första kvartal var relativt lugnt på transaktionssidan. Detta efter ett mycket intensivt 2018 då vi genom 55 trans-aktioner fortsatte att renodla beståndet och samtidigt tog klivet in på två nya utlandsmarknader. Under 2019 års första kvartal förstärktes positionen i Stockholm genom förvärv av en hög-kvalitativ kontorsfastighet i Kista med en uthyrningsbar
yta om cirka 18 700 kvm. Fastigheten kompletterar på ett bra sätt Klöverns redan starka närvaro i Kista. Fem mindre avytt-ringar genomfördes under kvartalet som ett led i fortsatt ren-odling av portföljen.

FINANSIELL STYRKA
Klöverns finansiella styrka är fortsatt god. Den justerade solidi-teten förbättrades under kvartalet till 38,2 procent. Den genom-snittliga kapitalbindningen uppgick samtidigt till 4,3 år medan den genomsnittliga räntebindningen var 2,6 år och andelen räntesäkrad kreditvolym uppgick till hela 90 procent. Kapital-marknaden erbjuder fortsatt relativt bra likviditet. Under 2019 års första kvartal har vi emitterat 1 600 mkr under ett befintligt icke säkerställt grönt obligationsprogram.

GOD VÄRDETILLVÄXT
Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 18,15 kr, motsvarande en ökning med 3 procent sedan årsskiftet och 22 procent under de senaste 12 månaderna.

FORTSATT BRA UTVECKLING
Sammantaget är vi nöjda med resultatet för årets första kvartal och ser fram emot en fortsatt bra utveckling under resten av 2019.

Rutger Arnhult, VD Klövern