Ett stabilt resultat i en marknad under återhämtning

Liksom föregående år kommer 2021 vara fortsatt präglat av den pågående pandemin och återhämtningen från densamma. Men jag kan konstatera att både de pågående vaccinationerna och det, jämfört med många andra länder, bättre utgångsläget som svensk ekonomi uppvisar bidrar till gott hopp om en successiv normalisering. För Klöverns del har det första kvartalet varit händelserikt på flera sätt. Efter att ha varit verksam som transaktionschef i bolaget i snart ett decennium har jag även med glädje åtagit mig rollen som tillförordnad VD. Under kvartalet har Corem Property Group också offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern.

Ett stabilt resultat

Klövern levererar ett stabilt resultat för det första kvartalet som är helt i linje med våra förväntningar med hänsyn taget till en kall och snörik vinter samt fortsatt lägre parkeringsintäkter än normalt. Vi kan återigen konstatera att fastighetsportföljens sammansättning och den diversifierade kundbasen har givit stabilitet under pandemin. Förvaltningsresultatet uppgick till 309 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 406 mkr blev resultatet före skatt 909 mkr.

Bud från Corem

I slutet av mars offentliggjorde Corem ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Processen styrs helt av budgivaren varför budet inte påverkar det löpande arbetet i Klövern. Det är business as usual. Acceptfristen för erbjudandet förväntas avslutas den 8 juni. Klöverns styrelse kommer att offentliggöra sitt uttalande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

Positiva signaler om ekonomiskåterhämtning

Den snabba nedgången i såväl svensk som global ekonomi under 2020 är historisk. Konsekvenserna visar sig bland annat i ökad arbetslöshet. Successivt utmålas nu dock en alltmer positiv bild av ekonomin i omvärlden. I USA har till exempel omfattande stimulanspaket och den effektiva vaccineringen bidragit till positiva makrosignaler. Den svenska ekonomins motståndskraft förefaller imponerande ur ett europeiskt perspektiv och det finns därför all anledning att se optimistiskt på den fortsatta återhämtningen under 2021. Transaktionsmarknaden har under inledningen av året varit mycket stark med fortsatt fallande avkastningskrav medan hyresmarknaden är mer avvaktande.

Nettoinflyttningen återspeglar en avvaktande marknad

Under det första kvartalet uppgick nettoinflyttningen till –16 mkr och nettouthyrningen till –17 mkr. Det första kvartalet brukar kunna präglas av såväl fler avflyttningar som uppsägningar än övriga kvartal och utfallet var väntat givet att uthyrningsklimatet är fortsatt avvaktande på vissa orter. Under kvartalet har vi emellertid även välkomnat en rad nya hyresgäster, bland annat Eurofins som förhyr drygt 900 kvm i Uppsala och flera nya hyresgäster i fastigheten Solna Gate i Stockholm som sammanlagt förhyr drygt 1 800 kvm. Under kvartalet har det även tecknats avtal med Matthew Kenney avseende cirka 730 kvm restaurangyta i New York, med Pharmadanmark om cirka 1 000 kvm i Köpenhamn och med Servistore om cirka 1 600 kvm i Nyköping. Klövern befinner sig i en mycket projektintensiv fas vilket förväntas ge en stor positiv effekt på nettouthyrningen under de kommande två åren.

En fokuserad fastighetsportfölj

Vi har utifrån vår strategi en tydlig bild av till vilka tillväxtorter och segment vi vill fokusera Klöverns långsiktiga ägande. Under kvartalet frånträddes 12 fastigheter, huvudsakligen med lokaler för lager/logistik, till Mileway i en transaktion som gjordes till en premie om 21 procent mot bokfört värde. Vi har också tillträtt tre fastigheter vilka kompletterar de befintliga bestånden i Lund och Uppsala samt i det spännande stadsutvecklingsområdet Söderstaden i Stockholm. Ett relativt litet men strategiskt viktigt tilläggsförvärv som effektiviserar det framtida projektet på Park Avenue i New York planeras att tillträdas under det andra kvartalet. Fastighetsportföljens värde, exklusive omsättningsfastigheter inom Tobin Properties, summerade vid kvartalets utgång till 58 miljarder kronor varav utlandsportföljen i Köpenhamn och New York svarade för 16 procent.

Intensiv projektutveckling

Klöverns projekt- och stadsutvecklingsverksamhet är omfattande med flera stora pågående projekt och en mycket intressant pipeline. Per den sista mars utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Under de senaste fyra kvartalen uppgick investeringarna till totalt 2 399 mkr och därutöver bidrog under samma period Klöverns projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, med värdeökningar på fastigheter om 538 mkr.

Klöverns två största pågående nyproduktionsprojekt är två kontorsbyggnader av högsta kvalitet i attraktiva lägen på Manhattan. I New York har uthyrningsmarknaden, liksom i övriga världen, visat på en lägre aktivitet som följd av pandemin och därför kommer det att ta något längre tid att fullfölja uthyrningarna kopplat till dessa projekt. Vad som är glädjande är dock att återhämtningen börjar skönjas. Alla över 16 års ålder är nu berättigade till vaccin i New York och i maj planeras att alla offentligt anställda återgår till sina arbetsplatser.

I Uppsala Business Park pågår ett spännande arbete med fokus på utveckling av en levande stadsdel och en plats för innovation inom life science. Intresset för området är stort och våra projektplaner under de närmaste åren är omfattande. Redan idag erbjuder Uppsala Business Park unika lokaler med laboratorier och anläggningar för läkemedelstillverkning.

Långsiktig och hållbar finansiering

Vi arbetar löpande med att säkra en långsiktig och hållbar finansiering. Under kvartalet har vi emitterat gröna obligationer om 2 500 mkr under Klöverns MTN-program. Klövern har idag gröna obligationer uppgående till totalt 6 850 mkr. Inom hållbarhetsområdet kan även nämnas att den över 30 000 kvm stora, fullt uthyrda, fastigheten på Kalvebod Brygge i centrala Köpenhamn som kommer att tillträdas i början av maj nyligen erhållit energiklassificering A.

Ekonomisk återhämtning I fokus

Vi gick in i det andra kvartalet med ett stabilt resultat i ryggen och med fullt fokus på den löpande verksamheten samtidigt som vi följer utvecklingen kopplat till Corems uppköpserbjudande. Jag ser framför mig ett händelserikt år präglat av en successiv normalisering där vi återigen kan mötas fysiskt, inte minst på kontoret, för att skapa nya affärer i ett klimat av ekonomisk återhämtning. Även om både vår och andras verksamheter rullat på bra med många digitala möten kan det fysiska mötet aldrig ersättas fullt ut. Människan är en social varelse och det fysiska mötet behövs för att bygga relationer, utveckla företagskultur och skapa nya affärer.

Peeter Kinnunen, tillförordnad VD Klövern