Tillrättaläggande kvartalsdata Adcore AB

2002-02-22

Under år 2001, samt i den nyss avgivna bokslutskommunikén har felaktiga kvartalsdata avseende kassaflödet från rörelsen under år 2000 rapporterats.

Stockholm 2002-02-22

Ole Oftedal

Verkställande Direktör

Hela pressmeddelandet inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk