Till minoritetsaktieägarna i Dagon AB (publ)

2012-11-06

Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833 (”Klövern”), uppgav sig i brev den 17 april 2012 till styrelsen i Dagon AB (publ), org.nr 556431-0067 (”Dagon”), äga mer än nio tiondelar av aktierna i detta bolag och begärde att lösenbeloppet avseende återstående aktier skulle prövas av skiljemän enligt 22 kap. 5 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägarna i Dagon underrättades om denna begäran genom kungörelse som infördes den 21 maj 2012 i Post- och Inrikes Tidningar och genom brev, daterat i maj 2012, till samtliga aktieägare med känd postadress. I Svenska Dagbladet intogs ett meddelande om att kungörelsen fanns tillgänglig på Dagons hemsida på internet.

Bolagsverket utsåg den 17 juli 2012 advokaten Stefan Kamlin till god man för minoritetsaktieägarna i Dagon. Klövern företräds i förfarandet av advokaten Patrik Essehorn och jur. kand. Victor Holmberg, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM.

För att pröva frågan om inlösen av aktierna har bildats en skiljenämnd bestående av advokaten Viktor Magnell, utsedd av Klövern, advokaten Lars Milberg, utsedd av gode mannen, och f.d. justitierådet Hans Danelius, utsedd av de båda övriga skiljemännen, tillika ordförande.

Om skiljenämnden finner att Klövern har rätt till inlösen, skall nämnden fastställa den ersättning som skall betalas för minoritetsaktieägarnas aktier i Dagon. På detta belopp skall betalas ränta. Klövern kan begära s.k. förhandstillträde till aktierna. En sådan begäran kan beviljas endast om lösningsrätt föreligger, säkerhet ställs för kommande lösenbelopp och ränta samt denna säkerhet godkänns av skiljenämnden. Om förhandstillträde beviljas, kan krav också komma att ställas på betalning i förskott till aktieägarna av belopp som har medgetts av Klövern.

Minoritetsaktieägare behöver inte vidta någon åtgärd för att få betalt för sina aktier utan företräds av gode mannen och blir bunden av de åtgärder som denne vidtar. Om emellertid någon minoritetsaktieägare vill föra sin talan personligen eller genom eget ombud och alltså inte låta sig företrädas av gode mannen, skall han eller hon skriftligen anmäla detta till mig inom två veckor från kungörandet av denna anmaning i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar samt därvid uppge postadress och, om möjligt, e-postadress. 

Minoritetsaktieägare kan även vid senare tidpunkt anmäla sin önskan att föra egen talan men blir då bunden av de åtgärder som gode mannen har vidtagit innan jag mottog denna anmälan.

Kallelser och andra meddelanden kommer endast att sändas till Klöverns ombud, gode mannen och de minoritetsaktieägare som skriftligen anmält att de önskar föra egen talan.

Kostnaderna för skiljeförfarandet bärs av Klövern, om inte skiljenämnden finner särskilda skäl att ålägga någon annan aktieägare att helt eller delvis svara för dessa kostnader.

Upplysningar om förfarandet och om handlingarna i ärendet lämnas av gode mannen, advokaten Stefan Kamlin, Advokatfirma DLA Nordic KB, Box 7315, 103 90 STOCKHOLM, telefon 08-22 90 80, stefan.kamlin@dlanordic.se samt ordförande och f.d. justitierådet Hans Danelius, Roslinvägen 33, 168 51 Bromma, telefon 08-37 34 91, hans.danelius@telia.com.

Nyköping 6 november 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se
  
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2012.