Taxering för Klövern AB

2004-12-20

Skatteverket i Stockholm har i december 2004 fattat omprövningsbeslut avseende 1999 och 2000 års inkomsttaxeringar. Besluten innebär att Skattverket upptaxerar bolaget med 41 Mkr avseende 1999 års taxering, vilket innebär ett lägre fastställt underskott. Ett lägre underskott vid 1999 års taxering har i sin tur inneburit ett överskott vid 2000 års taxering om 10 Mkr, vilket för räkenskapsåret 2004 medför aktuell skattekostnad om 3 Mkr och räntekostnad om 1 Mkr. Till detta belopp skall läggas skattetillägg om 4 Mkr. Klövern avser ej att invända i sakfrågan, men kommer att överklaga frågan vad gäller Skatteverkets beslut beträffande skattetillägg. Skattetillägget betraktas därför tills vidare endast som en ansvarsförbindelse.
 
Klöverns deklaration för taxeringsåret 2003
Efter utgången av 2003 års taxeringsperiod yrkade Klövern avdrag för kapitalförlust vid avyttring av dotterbolag med ytterligare ca 5 000 Mkr. Yrkandet behandlas därför formellt som en begäran om omprövning av 2003 års taxering. Skatteverket har ännu icke tagit ställning till avdragsyrkandet, men förväntas göra detta under 2005.
 
Nyköping 20 december 2004                   
 
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se