Skiljenämnd fastställer Klöverns rätt till inlösen av minoritetsaktier

2013-03-21

Skiljenämnd fastställer Klövern AB rätt till inlösen av minoritetsaktier i Dagon AB.

Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, (”Klövern”) offentliggjorde den 6 december 2011 ett erbjudande till aktieägarna i Dagon AB, org. nr 556431-0067, (”Dagon”) att förvärva samtliga utestående aktier i Dagon (”Erbjudandet”).

Dagon har ett aktiekapital som uppgår till 117 904 995 kronor fördelat på 23 580 999 aktier. Under en anmälningsperiod som efter förlängning löpte till den 16 april 2012 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerandes mer än nio tiondelar av aktierna i Dagon. Klövern äger totalt 23 548 862 aktier i Dagon. Andra aktieägare än Klövern äger 32 137 aktier i Dagon.

I skiljedom meddelad i Stockholm den 3 januari 2013 fastställde skiljenämnden att Klövern äger rätt, samt är skyldigt, att lösa in återstående aktier i Dagon som inte ägs av Klövern. Skiljenämnden fastställde lösenbeloppet som Klövern har att erlägga per aktie i Dagon till 80 kronor med tillägg för ränta med ett belopp som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av två procentenheter från den 17 april 2012 till den 8 mars 2013. Därefter utgår ränta med ett belopp som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter till dess full betalning sker.

Skiljedomen har inte överklagats enligt 22 kap. 24 § aktiebolagslagen och vann därmed laga kraft den 8 mars 2013.

Klövern har beslutat att lösa in samtliga återstående aktier i Dagon och kommer att utbetala inlösenbelopp jämte ränta.

Nyköping 21 mars 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 december 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2013.