Regeringsrätten prövar Klöverns skattetilläggsmål

2010-11-08

Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd på Skatteverkets överklagande av kammarrättens dom i februari 2010 avseende ett skattetillägg på 493 mkr. Klövern har tidigare vunnit frågan i såväl länsrätt som kammarrätt och den ska nu slutligen behandlas av Regeringsrätten som sista instans.

Skatteverket påförde Klövern ett skattetillägg uppgående till 493 mkr under våren 2006. Klövern överklagade beslutet om skattetillägg, och frågan avgjordes senast av kammarrätten i februari 2010. Klövern vann och enligt kammarrättens dom kan skattetillägg inte påföras eftersom någon prövning i sak inte skett efter att Klövern har dragit tillbaka sitt avdrags-yrkande. Regeringsrätten är sista instans och kommer att slutligen avgöra frågan om skattetillägg. Det kan dock dröja ca 6 månader innan Regeringsrätten meddelar dom. Skattetillägget har inte betalats eller kostnadsförts, utan redovisats som en ansvarsförbindelse.

 

”Vi tror naturligtvis att Regeringsrätten avslår överklagandet och fastställer kammarrättens dom så att skattetillägget slutligen undanröjs”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

 

”Det är inte oväntat att Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd i en så principiellt viktig fråga. Vi är dock av uppfattningen att skattetillägg inte kan påföras på det sätt som gjorts, både länsrättens och kammarrättens domar visar entydigt detta”, säger Klöverns ombud Thomas Andersson, Deloitte samt Börje Leidhammar, Wistrand advokatbyrå.

 

Bakgrunden till Skatteverkets beslut om att påföra skattetillägg är att Klövern i december 2003 begärde omprövning av 2003 års taxering, varvid bolaget yrkade ytterligare avdrag om 4 933 miljoner kronor avseende en förlust. Förlusten avsåg försäljning av ett dotterbolag som gjordes under den tid då bolaget var ett IT-bolag.

 

Skatteverket ansåg att Klövern inte hade rätt till avdraget och övervägde dessutom att påföra skattetillägg om 493 mkr. Med anledning av detta drog Klövern tillbaka sitt avdragsyrkande. Trots att Skatteverket inte längre hade något avdragsyrkande att ta ställning till, påförde Skatteverket skattetillägget om 493 mkr.

 

Klövern kommer att ansöka om prövningstillstånd hos Regeringsrätten avseende frågan om ytterligare underskottsavdrag på nära 5 miljarder kronor.


Nyköping, 8 november 2010

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 12,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor per den 30 september 2010. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se