Positiv utveckling i Klövern

2004-02-12

”Klövern har kännetecknats av stark expansion och nybyggaranda under 2003. Vid början av året hade bolaget 80 tämligen nyförvärvade fastigheter till ett bokfört värde av 1 876 Mkr och endast 17 anställda. Ett år senare har bolaget 103 fastigheter till ett värde av 2 890 Mkr och 37 medarbetare. Samtidigt har ett stort antal fastigheter på icke prioriterade orter avyttrats. Bolaget har idag en fungerande organisation och står väl rustat inför 2004. Det närmaste året kommer att kännetecknas av fokusering på existerande verksamhet parallellt med en fortsatt stark offensiv”, säger Gustaf Hermelin VD i Klövern.
 
Nyköping 12 februari 2004
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se
 
 
Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Efter genomfört förvärv per 1 februari 2004 uppgår fastigheternas bokförda värde till c:a 3,1 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är cirka 410 Mkr.
 
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping   Hemsida: kelly.corem.se