Nyemission i Adcore AB

2001-10-03

Villkor för den riktade emissionen

Med stöd av det bemyndigande som gavs vid den extra bolagsstämman den 27 september 2001, beslutade styrelsen idag om en riktad emission av sammanlagt minst 400.000.000 och högst 423.750.000 nya aktier, vilket innebär en ökning av bolagets aktiekapital med minst 40.000.000 SEK och högst 42.375.000 SEK. De nya aktierna kommer att emitteras till en kurs av 40 öre per aktie. Adcore kommer härigenom att tillföras minst 160 MSEK och högst 169,5 MSEK.

Emissionen riktas främst till IT Provider, Skandia, Tredje AP-fonden, Länsförsäkringar och Tanglin Fond samt ett konsortium företrätt av Christer Jacobsson och Anders Swensson. Ole Oftedal, Adcores VD, kommer efter emissionens genomförande förvärva aktier för 27,5 MSEK i Adcore. Emissionslikviden beräknas vara bolaget tillhanda i mitten av oktober 2001. Efter nyemissionens genomförande uppgår Adcores aktiekapital till minst 55.192.222,60 SEK och högst 57.567.222,60 SEK, fördelat på minst 551.922.226 och högst 575.672.226 aktier.

Effekter av emissionen och fortsatt utveckling för Adcore

Efter den riktade emissionen kommer Adcores soliditet att uppgå till cirka 40%. Det pågående omstruktureringsarbetet kan därmed fortsätta med kraft kring den verksamhet som i dagsläget är helt koncentrerad till Stockholm. Mer information kring omstruktureringsarbetet presenteras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2001, vars nya publiceringsdatum är den 7 november 2001.

Ett av de bolag, Active Holding B.V., som ingår i ovan nämnda konsortium, har för avsikt att erbjuda en mindre grupp av bolagets ledande befattningshavare möjligheten att, mot marknadsmässig ersättning, förvärva köpoptioner avseende sammanlagt cirka 25.000.000 aktier.

Styrelsen för Adcore har dessutom beslutat föreslå en extra bolagsstämma i Adcore att ett optionsprogram skall riktas till hela personalen. Villkoren kring detta kommer att presenteras inom kort.

Stockholm den 3 oktober 2001, Adcore AB (publ)