Länsrätten meddelar dom i skattemål

2009-03-18

”Det är glädjande att länsrätten undanröjer Skatteverkets beslut avseende det förbjudna lånet. Domskälen avseende det yrkade avdraget om 4 933 mkr ger oss även gott hopp om att kammarrätten kommer att medge avdraget”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Den 15 november 2006 fattade Skatteverket ett omprövningsbeslut avseende 2002 och 2003 års inkomsttaxeringar. Beslutet avser tiden då bolaget bedrev IT-verksamhet under firma Adcore AB. Skatteverket ansåg bl a att Klövern skulle beskattas för ett förbjudet lån om ca 121 mkr samt påföras skattetillägg om ca 12 mkr. Länsrätten delar inte Skatteverkets bedömning att beskattning för förbjudet lån ska ske och undanröjer därmed Skatteverkets beslut inklusive skattetillägget på 12 mkr. Länsrättens dom innebär att Klövern erhåller ytterligare ca 121 mkr i underskottsavdrag, vilket i framtiden innebär att bolagets skattekostnad minskar med närmare 32 mkr. Länsrättens dom kan komma att överklagas av Skatteverket till kammarrätten.

I nämnda omprövningsbeslut beslutade Skatteverket att inte medge bolaget avdrag om 4 933 mkr i enlighet med Klöverns inlämnade begäran om omprövning avseende taxeringsåret 2003. Avdragsyrkandet, som även det avser tiden då bolaget bedrev IT-verksamhet, hänför sig till avyttringen av dotterbolaget Adcore Stockholm AB. Länsrätten avslår bolagets överklagande med motiveringen att definitiv avyttring gjordes efter att avdragsförbud mot aktieförluster införts. Klövern kommer att överklaga länsrättens dom till kammarrätten. Bolaget anser att det finns goda möjligheter att kammarrätten bifaller överklagandet.
 
Länsrätten har i en tidigare dom undanröjt påfört skattetillägg om ca 493 mkr avseende oriktig uppgift vad gäller yrkandet om kapitalförlustavdraget. Skatteverket har överklagat länsrättens dom. Dom från kammarrätten i denna fråga väntas före halvårsskiftet 2009.
 
Klöverns ombud är Thomas Andersson, Deloitte, och Börje Leidhammar, Wistrand advokatbyrå.
 
Motsvarande engelsk pressrelease kommer att släppas inom kort.
 
Nyköping, 18 mars 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se