Kvartalsrapport januari – mars 2001

2001-04-25

Marknad och utsikter för året

Året har börjat svagare än förväntat och det första kvartalet har präglats av en ökande oro för konjunkturutvecklingen. Efter en förhållandevis kraftig avmattning i USA följt av en svagare efterfrågan i Norden finns det sedan en tid tydliga tecken på en liknande utveckling på de övriga europeiska marknaderna. Vad som under hösten 2000 var en strukturell förändring i marknaden på så sätt att efterfrågan för enkla web-lösningar försvann, vilket i begränsad omfattning påverkade Adcore, följs nu av en allmän konjunkturell påverkan som slår mycket bredare. Kundernas beslutsprocesser har blivit längre och det prioriteras hårdare i investeringsbudgetarna. De projekt som har sitt fokus mot att effektivisera befintliga processer, prioriteras allmänt medan tveksamheten, i det korta perspektivet, mot nya satsningar har ökat. En viss prispress märks också i marknaden inom vissa segment.

Adcore är fortfarande övertygad om den långsiktiga potentialen i efterfrågan. Sammantaget är dock marknadsläget sådant att det krävs kraftfulla åtgärder för att bryta den negativa lönsamhetstrenden och säkerställa en god långsiktig utveckling. Koncernens tidigare kommunicerade tillväxtmål för 2001, 50 procent organisk tillväxt, kommer inte att nås. Med nuvarande marknadsläge bedömer Adcore att resultatet för andra kvartalet kommer att bli positivt. Rörelsemarginalen för helåret, rensad för strukturkostnader och före goodwillavskrivningar, kommer dock att bli väsentligt lägre än föregående år.

Kunder

I början av året har flera nya affärer erhållits och en rad befintliga affärer har fortsatt att utvecklas positivt.

I samband med sin kvartalsrapport har Ericsson meddelat Adcore att bolaget även framöver kommer att ha status som sk ”preferred supplier” inom områdena Management och IS/IT.

Bland övriga kunder som har visat nytt eller förnyat förtroende för Adcore kan nämnas Telia, OnOff, The Absolut Company, Systembolaget, Aneo, Astra Zeneca, Uponor, BT Cellnet, Philips Medical System m fl.

Adcores fem största kunder i första kvartalet var Ericsson, SEB, Telia, Telenor samt SAS. Dessa stod sammantaget under första kvartalet för 29 procent av koncernens försäljning. De tjugo största kunderna representerade 46 procent av den totala försäljningen.

Åtgärdsprogram

Bakgrund

Den grundläggande strategin som Adcore har arbetat efter ligger fast. Att skapa värde för bolagets kunder genom att erbjuda tjänster inom tre huvudsakliga tjänsteområden, ”Business Positioning” – positionering och strategi, ”Business Launch” – affärs- och konceptutveckling samt ”Digital Platforms” – tekniska lösningar.

För att leva upp till leveransåtaganden gentemot kunden krävs sålunda ett brett spektrum av kompetenser i organisationen, liksom förmågan att kombinera dessa kompetenser till slagkraftiga projektteam. Adcore har idag i den svenska organisationen tillräcklig kapacitet för att kunna fullfölja strategin gentemot kund fullt ut, men kompetensmixen är inte komplett på alla olika marknader.

Syftet med att förvärva bolag utanför hemmamarknaden är att skapa en bra bas från vilken bolaget skall kunna växa till samma leveranskapacitet som finns i Sverige. Dels genom kunskapsöverföring, dels genom organisk tillväxt lokalt. På vissa marknader har vissa kompetenser saknats helt och avsikten har då varit att komplettera med förvärv av bolag som möjliggör Adcore att erbjuda fullt tjänsteutbud. Exempelvis genom förvärv av ett teknikbolag som kompletterar en strategikonsultorganisation. Den lokala förankringen är viktig mot bakgrund av att varje marknad har sina särdrag och specifika krav.

Nuläge

Det sker nu en avmattning i marknaden innan koncernen har slutfört uppbyggnaden av de lokala operationerna och innan ompositioneringen för vissa enheter är klar. Den naturliga frågan är då om strategin är realiserbar på alla marknader samtidigt och inom rimlig tid. I ett läge där marknaden växer kraftigt är det möjligt, men i ett läge där marknadsläget är präglat av en konjunkturellt betingad försvagning, behöver resurserna samlas till de områden där det finns störst möjlighet till framgång. Framförallt bedömer Adcore att en förvärvsledd expansion kommer att vara mycket svår att genomföra, inte minst mot bakgrund av den kraftigt negativa utvecklingen på börsen. Förutsättningarna har ändrats tämligen radikalt och det nya läget kräver delvis nya beslut.

Åtgärder

Efter en genomgång av alla operativa enheter i koncernen och givet bedömningen av marknaden för den närmaste framtiden, står det klart att det idag saknas förutsättningar för att nå lönsamhetsmålen för alla enheter inom rimlig tid. Företagsledningen har därför sedan en tid arbetat med ett antal åtgärder av olika karaktär.

Mot bakgrund av den genomförda analysen har det beslutats att Adcore skall gå ur marknaderna i Frankrike och Finland samt genomföra andra åtgärder som främst syftar till att trimma kostnadsnivån och i viss utsträckning anpassa kompetensmixen. En viktig parameter i beslutsprocessen har varit att åtgärderna skall frigöra ledningsresurser som med full kraft kan ägna sig åt de marknader där koncernens kvarvarande enheter finns. Dessa marknader är Sverige, Danmark, Norge, Holland, Belgien, Schweiz, Tyskland och Storbritannien.

Frankrike

Adcores franska verksamhet består idag dels av det under förra året förvärvade GroupeG, dels den franska verksamheten inom fd Cell Strategy. Båda är renodlade strategikonsultoperationer och är verksamma på en i sig intressant och stor marknad.

Adcores expansion in i Frankrike förutsatte ytterligare förvärv i syfte att komplettera den befintliga konsultverksamheten med teknikkompetens för att ha ett fullständigt kunderbjudande. Mot bakgrund av börsutvecklingen och marknadsläget i övrigt är det i dagsläget inte möjligt att genomföra den ursprungliga strategin och rörelsen visar idag förlust. Hela den franska verksamheten övertas därför i en MBO, som inom ramen för ett utvecklingsbolag kommer att driva verksamheterna vidare. I övertagandet ingår även kontoren i Italien och USA. Övertagandet gäller från och med 1 april och berör ca 75 medarbetare.

Utvecklingsbolaget är helt fristående men Adcore har förtur vid en försäljning eller rätt att få del av eventuella realisationsvinster inom en period om 24 månader. Transaktionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma.

Finland

Kärnkompetensen i Finland består av ett högt teknikkunnande, exempelvis inom Linux. Strategin efter förvärvet av Netmill för ett drygt år sedan var att bygga på kompetensprofilen i syfte att även i Finland kunna erbjuda ett fullständigt tjänsteutbud på marknaden. Av olika skäl har inte strategin varit framgångsrik. Företaget går idag med förlust och har för låg beläggning. Verksamheten har i sig förutsättningar att bli lönsam men det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med lönsamhetsproblemen. Givet att resurserna är begränsade och att den finska marknaden är av mindre strategiskt värde för Adcore har bolaget kommit överens med ledningen i Finland att de övertar verksamheten från och med 1 april och berör 93 medarbetare. Adcore kommer att ställa vissa resurser till förfogande under en övergångsperiod för att stötta ledningen i omstruktureringsarbetet.

I avtalet ingår att Adcore har rätt att erhålla del av en eventuell värdeökning om bolaget säljs inom fem år. Transaktionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma.

Övriga åtgärder

Inom övriga delar av koncernen genomförs åtgärder för att säkerställa effektivitet och optimal kompetensmix. Lönesystemen ses över generellt och kommer att få ett högre inslag av rörlig, prestationsbaserad, ersättning där så inte redan är fallet. I övrigt ses kostnadsnivån rent allmänt över och en rad mindre åtgärder genomförs för att anpassa kostnadsnivån.

Finansiella konsekvenser

Om dessa åtgärder haft fullt genomslag redan i första kvartalet hade rörelseresultatet ökat med MSEK 36,6, försäljningen minskat med MSEK 35,4och kassaflödet förbättrats med ca MSEK 35.

Som ett resultat av ovanstående och andra planerade åtgärder tas en strukturkostnad i första kvartalet på sammanlagt MSEK 386,8. Kassaflödeseffekten bedöms uppgå till max MSEK 80 under en tolvmånaders period.

Omstruktureringskostnader

Omstrukturering av befintliga verksamheter 90,4

Reaförlust vid avyttring av bolag 296,4

Varav goodwill 229,6

Totalt 386,8

Försäljnings- och resultatutveckling

Omsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 430,5, en ökning med 69 procent jämfört med motsvarande period 2000. Den organiska tillväxten i omsättningen var 43 procent. Av koncernens omsättning genererades ca 32 procent utanför Sverige jämfört med 14 procent under första kvartalet 2000.

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med MSEK 465,1 till en förlust på MSEK 429,2 (31,9). Förutom omstruktureringskostnader enligt ovan har resultatet allmänt påverkats negativt av en svagare marknad och därmed lägre debiteringsgrad, framförallt i koncernens utländska enheter.

Under första kvartalet var debiteringsgraden i hela koncernen (tillgängligt antal timmar mot extern fakturering för debiterbar personal) ca 60 procent. Jämförelsetal för föregående år finns ej.

Genomsnittlig debitering per konsult, 12 månader, uppgick till KSEK 1 218 en minskning med 3 procent jämfört med helåret 2000.

Finansnettot för kvartalet var MSEK -0,9 (-0,2). Resultat före skatt uppgick till MSEK -456,8 (22,7).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från rörelsen var för första kvartalet MSEK -60,4.

Totala investeringar uppgick till MSEK 96,0 varav företagsförvärv MSEK 90,7, som finansierats med apportemissioner uppgående till sammanlagt MSEK 80,6.

Vid periodens slut uppgick koncernens goodwill till MSEK 1 176,3 (577,6), en minskning sedan föregående årskifte med netto MSEK 109,5. I det totala goodwillvärdet ingår skattemässigt avdragsgill inkråmsgoodwill om MSEK 479,2 (0). Av goodwillavskrivningarna under kvartalet hänför sig MSEK 6,8 till denna del.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till MSEK 165,2 en minskning med MSEK 36,4 sedan föregående årsskifte. Koncernens soliditet vid rapportperiodens slut var 69 procent mot 82 procent vid slutet av 2000. Soliditet exklusive goodwill var 40,4 procent.

Kundfordringarna uppgick den 31 mars till MSEK 375,5 mot 343,5 vid årsskiftet. Detta motsvarar 43 dagars genomsnittlig försäljning, jämfört med 40 dagar den 31 december 2000 (definitionen på måttet har ändrats genom att hänsyn tas till mervärdesskatt i kundfordringarna).

Förändring av eget kapital

Koncernens egna kapital var den 31 mars MSEK 1 679,2, en minskning sedan föregående rapportperiod med MSEK 375,3. Förändringen förklaras med i huvudsak apportemission om MSEK 80,6, förlust under kvartalet uppgående till MSEK –456,8 samt övriga poster netto MSEK 0,9.

Förändringar i koncernen

Under årets första kvartal konsoliderades strategikonsultrörelsen Cell Strategy per den 1 januari, med verksamhet i flera europeiska länder. Verksamheten inom fd Cell Strategy bidrog under kvartalet med MSEK 37,8 i försäljning. De transaktioner som beskrivs ovan (Åtgärdsprogram) berör 26 personer, vilket innebär att ca 70 medarbetare kommer att finnas kvar i Adcores organisation. Dessa är fullt ut integrerade i Adcores befintliga strategikonsultrörelse.

Medarbetare

Vid periodens slut uppgick antal medarbetare till 1 948, vilket innebär en ökning med 201 personer eller 11,5 procent sedan årets början. Genom förvärv har 105 medarbetare tillkommit under kvartalet. Personalomsättningen på årsbasis har under årets första tre månader uppgått till 11 procent.

Ägarbild

Antalet aktieägare var den 31 mars 32 640. Andelen utlandsägda aktier uppgick vid samma tidpunkt till ca 27 procent, exklusive innehav av personer anställda i koncernen. Enligt aktieboken i VPC var de fem största aktieägarna i Adcore (ej inräknat utländska innehav som i aktieboken anges via depåbank):

Antalet registrade aktier uppgick vid periodens slut till 151 673 120. Vid fullt utnyttjande av befintliga optionsprogram inom fd Information Highway tillkommer ytterligare 1 313 243 aktier. Därutöver tillkommer 14 000 000 aktier vid fullt utnyttjande av de två befintliga teckningsoptionsprogram som har inrättats efter Adcores bildande.

Adcore-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsen, Attract 40. Senast betalt 30 mars var SEK 11,70, vilket innebär att aktiens värde har sjunkit med 59 procent sedan årsskiftet. Koncernens börsvärde var vi periodens slut MSEK 1 775 och vid årsskiftet MSEK 4 201, en minskning med 57,8 procent.

Moderbolaget

Moderbolaget, med 36 medarbetare, omfattar koncernens stödfunktioner och gemensam utveckling. Nettoresultatet för moderbolaget uppgick under perioden till MSEK -37,9.

Likvida medel i moderbolaget var vid periodens slut MSEK 134,2.

Redovisningsprinciper

Ingen förändring av redovisningsprinciperna har skett under perioden.

Kommande rapporter och bolagsstämma 2001

Bolagsstämma 25 april

Kvartal 2 24 augusti

Kvartal 3 26 oktober

Kvartal 4/Bokslut 2001 5 februari 2002 (preliminärt)

Stockholm 2001-04-25

Göran Wågström

VD, Koncernchef

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av revisorer.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.