Kommuniké från Klöverns bolagsstämma den 23 april 2003

2003-04-23

Val av styrelse, revisorer samt disposition av vinstmedel
Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Klövern AB beslutades att omvälja styrelseledamöterna Stefan Dahlbo och Erik Paulsson. Stämman beslöt att till styrelsen nyvälja Gustaf Hermelin, VD i Klövern AB, Anna-Greta Lundh, VD i Länsförsäkringar Södermanland, Bo Pettersson, VD i Catella Capital AB, Johan Piehl, VD i Förvaltnings AB Charrow samt Anders Swensson, VD i Nect Management AB. Ledamöterna Lars Evander och Ole Oftedal har avböjt omval. Stämman beslöt att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young som revisorer för en tid av fyra år.
 
 
Stämman beslöt att arvode till styrelsen skall utgå med 600 000 kr, vilket är en sänkning med 100 000 kr, att fördelas enligt styrelsens beslut samt att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning.
 
 
Stämman beslöt att utdelning ej lämnas för verksamhetsåret 2002 och att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.
 
Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att bolaget skall ha sitt säte i Nyköping och att bolagsstämma kan hållas i Nyköping eller Stockholm. Stämman beslutade att ändra lydelsen för bolagets verksamhet till ”Bolagets verksamhet är att äga och försälja fastighetsbolag, samt därmed förenlig verksamhet”. Stämman beslöt att införa villkor i bolagsordningen att automatisk konvertering skall ske den 2 januari 2004, av samtliga nämnda datum utestående A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Förslaget innebär att bolaget efter konverteringen den 2 januari 2004 endast kommer att ha ett slags utestående aktier.
 
Bemyndigande
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 20.000.000 B-aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.
 
Nominerings-, ersättnings- och revisionskommittéer
Bolagsstämman beslutade att varken nominerings-, ersättnings- eller revisionskommittéer skall utses. Beträffande nominering av styrelseledamöter beslutade bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att kontakta de fem största aktieägarna och en representant från övriga aktieägare vid ingången av årets fjärde kvartal, i syfte att dessa i sin tur utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans arbetar fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de sex representanterna offentliggörs så snart de utsetts.
 
Konstituerande styrelsesammanträde
Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Stefan Dahlbo till styrelsens ordförande.
 
Stockholm den 23 april 2003
Klövern AB (publ)
 
Styrelsen
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Stefan Dahlbo, Styrelseordförande, tel 08-402 33 00