Kommuniké från extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2002-09-24


Dagens extra bolagsstämma i Klövern AB beslutade enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag:

– att ändra aktiekapitalets gränser.
– att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission.
 
Information om beslut i detalj finns nedan. Besluten på bolagsstämman innebär att förvärvet av Strand- och Strömfastigheter kommer att slutföras under oktober månad 2002. I samband därmed kommer Gustaf Hermelin att tillträda som VD i Klövern AB.
 
Beslut fattade vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ), den 24 september kl. 14.00 i Stockholm:
 
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslöt att ändra av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalets gränser ändras till lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.
 
Bemyndigande
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 16.000.000 B-aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning för de fastighetsbolag/fastigheter som beskrivs i framlagt förslag till aktieägarna den 23 augusti 2002 enligt pressmeddelande.
 
 
Stockholm den 24 september 2002
 
Klövern AB (publ)
 
Styrelsen