Kommuniké från extra bolagsstämma i Adcore AB

2001-09-27

Riktad emission ersätter företrädesemission

Styrelsen för Adcore beslutade den 12 september 2001 om en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, under förutsättning av godkännande från den i dag avhållna extra bolagsstämman. Emissionen skulle, om den kunnat genomföras, ha inbringat lägst cirka MSEK 160 och högst cirka MSEK 197. Styrelsen för Adcore hade för avsikt att söka skapa ett garantikonsortium som skulle garantera en väsentlig del av företrädesemissionen.

Under arbetet med att skapa erforderligt garantikonsortium visade det sig att denna väg inte var framkomlig då inga av de större ägarna var beredda att delta i ett sådant konsortium eller förbinda sig att teckna sina andelar i företrädesemissionen. Denna respons samt den negativa utvecklingen på aktiemarknaden, omvärldsutvecklingen och den svaga utvecklingen för bolagets aktie sedan styrelsens beslut om företrädesemissionen, har sammantaget bedömts omöjliggöra företrädesemissionens genomförande. I linje med styrelsens rekommendation beslutade bolagsstämman därför att företrädesemissionen inte skall genomföras.

Som ett alternativ till företrädesemissionen har även diskuterats en lösning där väsentliga delar av bolaget skulle avyttras till en ny ägare. Två konkreta bud har inkommit men dessa har varit på en helt otillräcklig nivå för att affären skulle kunna genomföras utan att moderbolaget hamnat i en situation där bolaget tvingats ställa in betalningarna.

Styrelsen har mot bakgrund av det ovanstående fört diskussioner med ett antal av bolagets större aktieägare och andra i syfte att undersöka möjligheten att genomföra en riktad emission. Efter fördjupade diskussioner har IT-Provider, Skandia, Tredje AP-fonden, Länsförsäkringar och Tanglin Fond samt ett konsortium företrätt av Christer Jacobsson och Anders Swensson, förklarat sig beredda att delta i en riktad emission, varför styrelsen för Adcore avser besluta om en riktad emission om totalt cirka MSEK 165. Teckningskursen för de nya aktierna skall vara 40 öre. Emissionen beräknas genomföras i början av oktober 2001. Ole Oftedal, Adcores VD, kommer att förvärva aktier i Adcore för MSEK 27,5.

Genom kapitalinjektionen kommer Adcores soliditet att uppgå till ca 40% och bolagets finansiella situation har därmed kraftigt förbättrats. Det fortsatta omstruktureringsarbetet fortsätter nu med kraft och verksamheten är snart helt koncentrerad till Stockholm. Orderingången är fortsatt god och både försäljnings- och resultatutveckling följer plan.

Beslut vid dagens stämma

Vid dagens extra bolagsstämma beslutades enhälligt, mot bakgrund av vad som beskrivits ovan, (i) att bemyndiga styrelsen att genomföra riktade emissioner av aktier, mm, inom ramen för bolagets aktiekapital enligt bolagsordningen; (ii) att inte godkänna den av styrelsen tidigare beslutade företrädesemissionen; (iii) att inte bemyndiga styrelsen att besluta om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning, vilka hade avsetts utgöra ersättning till eventuella garanter i en företrädesemission; samt beslutades (iv) att bemyndiga styrelsen att ingå avtal om avyttring av väsentliga delar av Adcore-koncernens verksamhet.

”Det känns mycket tillfredsställande att vi efter en period av stor osäkerhet har lyckats säkra en långsiktig lösning för bolaget” säger Adcores styrelseordförande Lars Evander i en kommentar.

”Jag är mycket glad att vi nu kan lägga en besvärlig period bakom oss. Det är nu tid att blicka framåt och jag kan då konstatera att bolaget står starkt med en lönsam affär som bådar gott inför framtiden. Speciellt vill jag tacka våra kunder som under denna tid lojalt har stått vid vår sida och även i många fall tecknat nya avtal med oss, det tyder om något på den kvalitet vi besitter i Adcore. Likaså gläder det mig att våra medarbetare har trott på bolaget och att vi därför har kunnat behålla en intakt leveransförmåga”, säger Adcores VD Ole Oftedal.

Stockholm den 27 september 2001