Kommuniké från extra bolagsstämma i Adcore AB (publ)

2001-07-09

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om försäljning av Adcores samtliga enheter utanför Sverige. Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK och köpare är ett bolag för närvarande helägt av Svein Stavelin. Redovisningsmässigt övergår de sålda enheterna till köparbolaget per den 1 april 2001. Beslutet fattades efter votering och 94,4 % av såväl de på bolagsstämman avgivna rösterna som de företrädda aktierna stödde förslaget. Bolagsstämman beslutade därtill enhälligt att, som styrelsen föreslagit, avyttra Adcore Karlstad.

Bolagsstämman fattade dessutom beslut om emission av ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av högst 8.262.000 aktier i bolaget. Beslutet stöddes av en erforderlig majoritet enligt LEO-lagen. Kursen för teckning av nya aktier kommer att fastställas till 120% av den vägda genomsnittliga betalkursen för Adcore-aktien under perioden 10-16 juli 2001. Efter fastställande av teckningskurs, kommer priset till vilket bolagets VD Ole Oftedal skall erbjudas förvärva optionsrätterna att fastställas genom en marknadsmässig värdering. Styrelsen önskar med detta erbjuda bolagets VD ett incitamentprogram, som ger honom möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling för bolaget. Programmet innebär vid full teckning en utspädning om 4,71%, räknat efter fullt utnyttjande av nu existerande options- och konvertibelprogram.

”Det känns skönt att efter dessa beslut kunna ägna sig åt framtidsinriktat arbete och fokusera på att utveckla den goda bas vi har i Adcores svenska verksamhet. Genom försäljningen skapar vi förutsättningar för både Adcores svenska verksamhet och de nu sålda utländska enheterna att utvecklas positivt. Nu gäller det att ytterligare vässa våra kunderbjudanden och öka effektiviteten i hela organisationen för att nå full effekt av den både djupa och breda kompetens som Adcore och dess medarbetare bevisligen besitter”, säger Adcores VD Ole Oftedal i en kommentar till dagens stämmobeslut.

Stockholm den 9 juli 2001, Adcore AB (publ)