Kommuniké från extra bolagsstämma, Adcore AB (publ)

2002-06-18

 
 
Information om beslut i detalj finns nedan. Prospekt avseende emissionen i Klövern respektive notering av Connecta offentliggörs den 27 juni och distribueras därefter till samtliga aktieägare.
 
Beslut fattade vid extra bolagsstämma, ADCORE AB (publ), den 18 juni kl. 16.00 i Stockholm:
 
Sammanläggning av aktier och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen:
Stämman beslutade att sammanläggning sker av aktier (omvänd split). Varje 250-tal aktier kommer efter sammanläggning att vara 1 aktie. Aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbart med 250 kommer att kostnadsfritt från bolagets större aktieägare erhålla kompletterande aktier upp till närmast högre 250-tal aktier. Nominellt belopp per aktie ska vara 25 kronor. Avstämningsdag för samman­läggningen är den 24 juni 2002.
 
Nedsättning av aktiekapitalet med utbetalning till aktieägarna och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen:
Stämman beslutade att aktiekapitalgränserna i bolagsordningen ändras till att vara lägst 10 mkr och högst 40 mkr. Stämman fattade även beslut om att nedsätta aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp från 25 kronor (efter sammanläggning enligt ovan) till 5 kronor per aktie. Minskning av nominella beloppet sker genom ändring av bolagsordningen. Betalning till aktieägarna för det nedsatta aktiekapitalet ska bestå av bolagets samtliga innehavda aktier i dotterbolaget Adcore Consulting AB (under namnändring till Connecta AB). För varje innehavd aktie i Adcore erhålls en aktie i Adcore Consulting AB (Connecta AB). Avstämningsdag för betalningen är den 27 juni 2002.
 
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna aktier samt ändring av bolagsordningen innefattande bl.a. firmaändring:
Stämman beslöt ändra bolagsordningen så att aktiekapitalgränserna uppgår till lägst 50 mkr och högst 200 mkr. Vidare beslutades att aktier ska kunna utges av två serier, Serie A som berättigar till 1 röst per aktie och serie B som berättigar till 1/10-dels röst per aktie samt att aktie av serie B kan konverteras till aktie av serie A.
 
Stämman beslöt vidare att verksamhetsföremålet för bolaget ska vara att bedriva fastighetsförvaltning, samt att bolagets firma ska ändras till Klövern AB (publ).
 
Stämman godkände styrelsens beslut den 15 maj 2002 om nyemission av aktier. Styrelsens beslut innebär i huvudsak att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 115.134.450 kronor till högst 126.647.895 kronor genom nyemission av högst 23.026.890 nya aktier, serie B, om nominellt 5 kronor per aktie (efter sammanläggning av aktier och nedsättning av aktiekapital). Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma aktieägarna. För varje tecknad aktie ska erläggas kontant betalning med 11 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 27 juni 2002.
 
Beslut om utgivande av ett konvertibelt skuldebrev:
Stämman beslutade om utgivande av ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 50.000.000 kronor till Adcore AB:s dotterbolag Adcore Consulting AB (Connecta AB). Betalning för skuldebrevet ska kunna ske genom kvittning. Skuldebrevet berättigar till konvertering till nya aktier i Adcore AB (publ).


Beslut om ändring av villkoren för samtliga utelöpande optionsprogram:
Stämman beslutade att bolagets samtliga utelöpande optionsprogram ändras på så sätt att optionsrätterna ska berättiga till nyteckning av aktier av serie A p.g.a. att optionsrätterna annars inte kommer att kunna utnyttjas för nyteckning.
 
Beslut om riktad nyemission för utjämning av antalet aktier i bolaget:
Stämman godkände styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier. Styrelsens beslut innebär i huvudsak att bolagets aktiekapital ska ökas med 2,40 kronor genom riktad nyemission av 24 aktier á nominellt 0,10 kronor. Därmed blir det totala antalet aktier i Adcore före den omvända spliten jämt delbart med 250.
 
Val av styrelse:
Styrelsen skall från och med den 2 september 2002 bestå av fyra ledamöter. Till ledamöter valde stämman Ole Oftedal, Erik Paulsson, Stefan Dahlbo och Lars Evander.
 
Bemyndigande för styrelsen:
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av de på bolagsstämman fattade beslut, som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten.
 
Prospekt och övrig information
Fullständiga underlag till beslut finns i stämmokallelsen som är tillgänglig på www.adcore.com.
 
Ytterligare information finns även i pressmeddelande från Adcore distribuerat den 16 maj 2002. Information avseende nyemission i Klövern, samt notering av Adcore Consulting AB (Connecta), kommer att finnas i prospekt som offentliggörs den 27 juni 2002, och därefter distribueras till aktieägarna.
 
Delårsrapport för andra kvartalet 2002 publiceras den 30 augusti 2002.
Delårsrapport för tredje kvartalet 2002 publiceras den 13 november 2002.
 
 
Stockholm den 18 juni 2002, Adcore AB (publ)