Kommuniké från extra bolagsstämma, Adcore AB (publ)

2001-05-23

Beslut fattade vid extra bolagsstämma, ADCORE AB (publ), den 22 maj kl. 17.00 i Stockholm:

Stämman beslöt godkänna försäljning av samtliga aktier i följande koncernbolag; finska bolaget Adcore Oy, franska bolagen Groupe G S.A, Adcore Strategy France SAS samt Stradivarius S.A.R.L., belgiska bolaget Serifra S.P.R.L., italienska bolaget Adcore Strategy Italia S.P.A samt det amerikanska bolaget Adcore Strategy USA Inc. Aktierna i samtliga bolag har tillträtts av köparen per den 1 april 2001. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 FIM för Adcore Oy, respektive 1 krona vardera för övriga bolag. Köpeskillingen har erlagts kontant per tillträdet.

Stämman fattade även beslut om emission av högst 186.452 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 18.645:20 kronor, vilket baserat på nu registrerat aktiekapital motsvarar en utspädning med c:a 0,12 % av aktiekapitalet och röstetalet. De nya aktierna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt äga tecknas av anställda aktieägare (direkt eller indirekt) i det engelska bolaget Adcore Strategy Ltd, mot likvid genom apport av 72.677 aktier i Adcore Strategy Ltd. Dessa anställda aktieägare är verksamma i Tyskland, och emissionen avser förra årets förvärv av Cell Strategy.

Stockholm den 23 maj 2001, Adcore AB (publ)