Kommuniké från extra bolagsstämma, Adcore AB (publ)

2001-08-17

Med anledning av att den, vid extra bolagsstämma den 9 juli 2001, beslutade utförsäljningen av utländska dotterbolag inte kunnat genomföras, har bolagets ledning haft styrelsens uppdrag att undersöka möjligheten att sälja dotterbolagen till bolagets ledande befattningshavare.

Dagens stämma beslöt enhälligt om godkännande enligt lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag mm (”LEO-lagen”) av försäljning av samtliga aktier i följande dotterbolag;

– det danska dotterbolaget Adcore Implement A/S. Aktierna skall tillträdas av köparen per den 27 juli 2001. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 15 miljoner kronor att erläggas kontant per tillträdet.

– det schweiziska dotterbolaget Adcore AG. Aktierna skall tillträdas av köparen per den 30 juli 2001. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 2,4 miljoner kronor att erlägges kontant per tillträdet. Därutöver har köparen övertagit finansiella åtaganden om sammanlagt ca 5 miljoner kronor.

Stockholm den 17 augusti 2001, Adcore AB (publ)