Kommentar från Klöverns styrelse med anledning av uppköpserbjudandet från Corem

2021-03-29

Idag den 29 mars 2021 offentliggjorde Corem Property Group AB (publ) (“Budgivaren” eller ”Corem”) ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”).

Budgivarens större aktieägare M2 Asset Management AB (publ) och Gårdarike AB är även stora aktieägare i Klövern och har, enligt Budgivaren, ingått bindande åtaganden att acceptera Erbjudandet. M2 Asset Management och Gårdarike äger för närvarande, enligt Budgivarens pressmeddelande, sammanlagt cirka 27,2 procent av det utestående kapitalet i Klövern med cirka 44,0 procent av de utestående rösterna.

Ytterligare information om Erbjudandet finns i Budgivarens pressmeddelande som offentliggjordes idag. Budgivaren förväntas offentliggöra en erbjudandehandling omkring den 10 maj 2021. Se vidare www.corem.se/sv/sektion/bud-pa-klovern/. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas avslutas den 8 juni 2021.

Klöverns styrelse1 har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Styrelsen kommer även att uppdra åt en oberoende värderingsexpert att avge en s.k. fairness opinion om Erbjudandet. Styrelsen kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

Pia Gideon, styrelseordförande i Klövern kommenterar: “Vi har under en tid haft en dialog angående ett eventuellt bud från Corem. Styrelsen kommer nu att noggrant utvärdera erbjudandet och återkomma med sin rekommendation till aktieägarna.”

Stockholm den 29 mars 2021
Klövern AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Pia Gideon, styrelseordförande i Klövern
Telefon: 076-768 00 76

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 08:10 CEST den 29 mars 2021.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.


 

1 Styrelseledamoten Eva Landén och Rutger Arnhult, styrelseledamot i Klövern fram till och med den 25 mars 2021, har på grund av intressekonflikt inte deltagit och kommer inte att delta i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet. De oberoende styrelseledamöterna är Pia Gideon, Ulf Ivarsson och Johanna Fagrell Köhler. Dessa ledamöter utgör således den oberoende styrelsen i Klövern när det gäller frågor som rör Erbjudandet.

 

 

 

 

Bilaga