Klöverns deklaration för taxeringsåret 2003

2003-12-23

Klövern AB har vid 2003 års taxering deklarerat ett skattemässigt underskott om 1 080 Mkr. Skattemyndigheten har i grundläggande beslut om årlig taxering beslutat att taxera bolaget i enlighet med inlämnad deklaration.
Efter taxeringsperiodens utgång har Klövern yrkat avdrag för kapitalförlust vid avyttring av dotterbolag med ytterligare ca 5 000 Mkr. Yrkandet behandlas därför formellt som en begäran om omprövning av 2003 års taxering. Klöverns bedömning är att skattemyndigheten kommer att ta ställning till avdragsyrkandet under 2004.
Utöver ovanstående bedömer bolaget att det finns ytterligare avdrag om ca 1 300 Mkr att yrka vid framtida taxeringar.
 
Nyköping 23 december 2003
 
Klövern AB (publ)
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se

Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se