Klöverns årsredovisning 2011 och förvärvsanalys av Dagon

2012-03-12

Klövern ABs årsredovisning 2011 på svenska finns nu att ladda ner från Klöverns webbsida, klovern.se. Årsredovisningen innehåller en förvärvsanalys av Dagon AB (publ).

Den tryckta versionen av den svenska årsredovisningen finns att tillgå från vecka 13 och går att beställa via Klöverns webbsida. Årsredovisningen på engelska finns tillgänglig på webbsidan under vecka 13 och i tryckt version vecka 15.

Klöverns styrelse tog den 2 mars beslut om att fullfölja budet på Dagon och förlängde samtidigt acceptperioden till den 2 april. Den preliminära förvärvsanalysen är baserad på de aktieägare som har accepterat erbjudandet samt ett antagande om att kvarvarande aktieägare väljer att acceptera uppköpserbjudandet med fördelningen 30 procent kontanter och 70 procent preferensaktier. Värdet på ersättningen till de aktieägare som har accepterat erbjudandet uppgår till 455 mkr i kontanter och 1 039 mkr i preferensaktier baserat på aktiens börskurs vid börsens stängning den 2 mars. Det totala budvärdet på Dagon vid 100 procents anslutning uppgår till 1 510 mkr, vilket har använts i beräkningen nedan.

Klöverns bedömning är att samtliga tillgångar och skulder i den preliminära förvärvsanalysen är upptagna till deras verkliga värde. Klövern känner ej till att det finns några eventualförpliktelser eller eventualtillgångar i Dagon. De förvärvsrelaterade transaktionskostnaderna är beräknade till 8 mkr, varav 1,5 mkr är kostnadsförda som central administration under 2011. Kostnader för emissionen av preferensaktien är beräknade till 2 mkr och kommer att redovisas mot eget kapital.

Förvärvet redovisas som ett rörelseförvärv, vilket innebär full uppskjuten skatt och goodwill. Vid upprättandet av denna rapport har Klövern inte tillgång till detaljerad information om Dagon. Beräkningarna är baserade på Dagons bokslutskommuniké per 2011-12-31 och är därmed preliminära i avvaktan på tillträdesbokslutet.

Nyköping 12 mars 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 31 december 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2012.