Klöverns aktieägare erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja aktier

2006-08-29

Klöverns aktieägare erbjuds möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande jämn börspost (500 aktier). För aktieägare med 1-499 aktier innebär detta att de kan sälja samtliga sina aktier i bolaget utan kostnad för courtage. Erbjudandet kommer att genomföras under perioden 4 – 15 september. Erbjudandet genomförs i samarbete med FöreningsSparbanken AB/Swedbank Markets.
 
”Många av Klöverns aktieägare har ojämna aktieinnehav. Styrelsen gör bedömningen att aktiens likviditet förbättras om fler aktieägare har jämna börsposter, vilket är till gagn för samtliga ägare i Klövern. Mot denna bakgrund erbjuds aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att erhålla jämna börsposter”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin i en kommentar.
 
Nyköping 29 augusti 2006
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,  britt-marie.einar@klovern.se
 
 
Klövern är ett fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Per den 30 juni 2006 uppgår fastigheternas värde till ca 6,6 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 745 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se