Klövern vinner skattetilläggsmål om 493 mkr

2010-02-10

Klövern har vunnit frågan om ett skattetillägg på 493 mkr, inte bara i
länsrätten utan nu också i kammarrätten. Enligt domen kan skattetillägg inte
påföras då Klövern dragit tillbaka sitt avdragsyrkande.

Skattetillägget, som nu än en gång förklarats ogiltigt, påfördes våren 2006
trots att Klövern dragit tillbaka sin begäran om omprövning av taxering.

”Det är otroligt glädjande att även kammarrätten delar vår uppfattning att
skattetillägg inte kan påföras på det sätt Skatteverket har gjort. Nu återstår
att få igenom underskottsavdraget om nära 5 miljarder kronor i kammarrätten”,
säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Bakgrunden är att Klövern i december 2003 begärde omprövning av 2003 års
taxering, varvid bolaget öppet yrkade ytterligare underskottsavdrag om 4 933 mkr
avseende en förlust. Förlusten avsåg försäljning av ett dotterbolag som gjordes
under den tid då bolaget var ett IT-bolag.

Skatteverket ansåg att Klövern inte hade rätt till avdraget och övervägde
dessutom att påföra ett skattetillägg om 493 mkr. Med anledning av detta drog
Klövern tillbaka sitt avdragsyrkande. Trots att Skatteverket inte längre hade
något avdragsyrkande att ta ställning till, påförde Skatteverket
skattetillägget. Länsrätten biföll tidigare Klöverns överklagande och undanröjde
det påförda skattetillägget. Kammarrätten avslår nu Skatteverkets överklagande
och fastställer länsrättens dom.

Kammarrättens dom kan komma att överklagas av Skatteverket till Regeringsrätten.
Eventuellt överklagande måste ske inom två månader. För att Regeringsrätten ska
ta upp frågan krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd. Om Skatteverket
inte överklagar, alternativt om Klövern vinner även i Regeringsrätten, är det
påförda skattetillägget på 493 mkr slutgiltigt undanröjt.

”Vår uppfattning har hela tiden varit att det inte går att påföra skattetillägg
på det sätt Skatteverket har gjort. Kammarrättens dom styrker ytterligare denna
uppfattning”, säger Klöverns skatterådgivare Thomas Andersson, Deloitte samt
Börje Leidhammar, Wistrand advokatbyrå.

En förnyad begäran om avdrag avseende förlusten om 4 933 mkr har tidigare
lämnats in. Skatteverket och länsrätten har inte godtagit avdraget, något nytt
skattetillägg har dock inte påförts. Avdragsfrågan ligger för närvarande för
avgörande i kammarrätten. Denna process är skild från frågan om skattetillägg.
Det av Skatteverket påförda skattetillägget om 493 mkr har varken betalats eller
kostnadsförts.

Nyköping, 10 februari 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, tel 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48,
caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel
0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
Börje Leidhammar, skatterådgivare Wistrand advokatbyrå, tel 070-950 72 49

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov
av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i
tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2009 uppgick fastigheternas
värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder
kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan
för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.

[HUG#1382978]