Klövern upprättar certifikatprogram och justerar finansiella mål

2015-06-04

Klövern har upprättat ett program för företagscertifikat med ett rambelopp om 1 500 mkr. Löptiden för certifikaten är högst 364 dagar.

”Certifikatprogrammet breddar Klöverns finansieringsbas och skapar en ökad flexibilitet avseende vår skuld- och likviditetshantering”, säger Klöverns finanschef Jens Andersson.

Arrangör av programmet är Swedbank och emissionsinstitut är Swedbank och Danske Bank.

Klöverns styrelse har också beslutat att justera upp två finansiella mål i riktning mot ännu högre finansiell styrka. Målet för räntetäckningsgraden höjs till minst 2,0 från en tidigare målsättning om minst 1,5. Under det första kvartalet 2015 uppgick räntetäckningsgraden till 2,3. En ny målsättning införs om att justerad soliditet långsiktigt ska uppgå till 40 procent. Den målsättningen ersätter målet om att soliditeten ska uppgå till minst 30 procent. Den 31 mars 2015 uppgick justerad soliditet till 36,7 procent medan soliditeten var 31,9 procent.

Klöverns definitioner för de två soliditetsmåtten är enligt följande.

Soliditet: Redovisat eget kapital i relation till redovisade totala tillgångar vid periodens slut.

Soliditet, justerad: Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde på fastigheterna i relation till redovisade totala tillgångar justerat för goodwill vid periodens slut.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,0 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 mars 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
4 juni 2015.