Klövern slutför förvärvet av StrandFastigheter i Nyköping samt StrömFastigheter i Norrköping

2002-11-29

Förvärv av Strand- och Strömfastigheter
Styrelsen för Klövern har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 24 september 2002, fullföljt förvärvet  av samtliga aktier i StrandFastigheter i Nyköping AB respektive StrömFastigheter i Norrköping AB varvid den slutliga köpeskillingen fastställts till 16 miljoner nyemitterade aktier i Klövern av serie B. Anskaffningsvärdet för aktierna har, baserat på aktiemarknadens prissättning på Klöverns B-aktie, fastställts till 168 mkr. Efter förvärvet av Strand- och Strömfastigheter uppgår antalet aktier i Klövern till 41,3 miljoner motsvarande 45,9 miljoner aktier efter full konvertering.
 
Klövern efter förvärvet av Strand- och StrömFastigheter
Förvärvet av Strand- och Strömfastigheter innebär att Klöverns fastighetsbestånd ökar från en uthyrningsbar yta om 241 000 kvm till 391 000 kvm och det bokförda fastighetsvärdet ökar från 1,3 till 1,9 miljarder kr. De årliga hyresintäkterna ökar från 180 till c:a 260 Mkr varav c:a 70 procent kommer från de 8 största orterna.
 
Gustaf Hermelin tillträder som VD och kontoret flyttar till Nyköping
Som en följd av förvärvet kommer i enlighet med vad som tidigare meddelats StrandFastigheters verkställande direktör Gustaf Hermelin att tillträda som ny verkställande direktör för Klövern. Detta sker den 2 december 2002 och i samband därmed förläggs också Klöverns huvudkontor till Nyköping.
 
– Slutförandet av förvärvet av Strand- och Strömfastigheter stärker Klövern samtidigt som det ger en väl inarbetad plattform för det fortsatta arbetet, säger Stefan Dahlbo, styrelseordförande i Klövern AB.

– Det känns oerhört stimulerande att tillträda som VD i Klövern. Med fokusering på lokal närvaro, ömsesidigt lönande kundrelationer samt utveckling, förvärv och försäljningar av  högavkastande fastigheter, ser jag mycket goda utvecklingsmöjligheter för bolaget, säger
Gustaf Hermelin, tillträdande VD i Klövern AB.
 
Stockholm den 29 november 2002
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Stefan Dahlbo, Ordförande, tel 08-402 33 00
Gustaf Hermelin, tillträdande VD, tel 0155-24 49 50, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
 
 

Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på eget kapital. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 1,9 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är 260 Mkr.