Klövern slutför förvärv från Akelius Kontor

2003-08-08

Den 1 juli 2003 offentliggjordes att Klövern AB avtalat om förvärv av fastigheter från Akelius och Mandamus med tillträde 1 augusti 2003, samt att ett optionsavtal ingåtts med Akelius avseende förvärv av bolag innehållande fastigheter med tillträde 1 oktober 2003. För fastigheter i förvärvsavtal mellan Klövern och Akelius samt Klövern och Mandamus, gjordes tillträdet planenligt 1 augusti 2003.
 
Det är nu också klart att optionen kommer att utnyttjas och att Klövern den 1 oktober 2003 förvärvar bolag innehållande totalt nio fastigheter från Akelius. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till 43 000 kvm med ett marknadsvärde om 279 Mkr. Som dellikvid erläggs 6,4 miljoner B-aktier i Klövern, samt att Klövern tar över befintliga lån och skulder om c:a 200 Mkr. Samtliga nio fastigheter är belägna i Kalmar och Örebro.
 
Per 1 oktober 2003 kommer Klöverns fastighetsinnehav bestå av totalt 107 fastigheter med en uthyrningsbar yta om c:a 603 000 kvm och ett bokfört fastighetsvärde uppgående till c:a 3 miljarder kronor. De årliga hyresintäkterna proforma uppgår till c:a 393 Mkr med ett årligt driftöverskott proforma om c:a 259 Mkr.
 
– Slutförandet av affärerna har gått helt enligt ritningarna och vi kommer nu med full kraft
   koncentrera insatserna på att snabbt integrera de förvärvade fastigheterna i Klöverns
   organisation, säger Gustaf Hermelin, VD i Klövern.
 
 
 
Nyköping 8 augusti 2003
 
Klövern AB (publ)
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
 
 
 
 
 

Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på eget kapital. Per juni 2003 uppgår fastigheternas bokförda värde till c:a 1,8 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är c:a 240 Mkr.