Klövern räntesäkrar låneportfölj

2013-01-25

Klövern har under slutet av 2012 och början av 2013 utnyttjat det historiskt låga ränteläget och räntesäkrat ytterligare 2,9 mdkr av låneportföljen. Räntesäkringen har gjorts med ränteswappar med löptider på fem till tio år och en genomsnittlig ränta på 1,90 procent.

Efter de nu genomförda räntesäkringarna har 56 procent av Klöverns kreditportfölj bunden ränta upp till tio år. Den genomsnittliga räntan i hela kreditportföljen uppgår, i mitten av januari, till 4,3 procent och räntebindningstiden till 3,5 år.

Nyköping 25 januari 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2013.