Klövern överlåter egna aktier

2012-11-16

Styrelsen i Klövern AB (publ) har beslutat om överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigande av årsstämman den 17 april 2012.

Styrelsen i Klövern AB (publ) har beslutat att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen överlåta högst 9 067 027 egna stamaktier samt 143 536 preferensaktier i syfte att finansiera fastighets- eller företagsförvärv. Aktierna kommer att överlåtas på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid varje tillfälle registrerade kursintervallet. Antalet återköpta aktier uppgår för närvarande till totalt 9 210 563 motsvarande 4,98 procent av totalt antal registrerade aktier, varav 9 067 027 stamaktier och 143 536 preferensaktier.

Nyköping 16 november 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2012.