Klövern överklagar tingsrättsdom

2006-03-10

Tingsrätten har meddelat dom till Klöverns nackdel i en tvist mellan Klövern AB och Kommanditaktieselskapet Pakhus D+E. Ärendet gäller ett borgensåtagande från år 2000 avseende ett hyresavtal för ett dotterbolag till dåvarande Adcore AB (namnändrades 2002 till Klövern AB). Domen som meddelats idag innebär att Klövern till Pakhus ålagts att betala ca 16 Mkr. Klövern kommer att överklaga domen till Svea hovrätt.
 
Nyköping, 10 mars 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se